Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Joanna Kicińska

The influence of economic and marketing factors on market behaviour of young consumers

Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów

Abstract: Due to the high value of the market of young consumers in Poland, both children and the youth constitute a very attractive segment of consumers. A very high rate of them have their own money. This article aims at evaluation of influence of economic and marketing determinants on market choices of teenagers. The research shows that the determinants are of a crucial significance; the most important being the quality of goods and their prices. The most popular source of income for teenagers is the pocket money received from their parents. Young consumers use different ways of promotion and ways of sales support. Professional service and the possibility of the return of the product are the most appreciated assets of trading points.
Abstract in polish: Młodzi konsumenci stanowią istotną grupę nabywców dóbr konsumpcyjnych. Zachowania nabywcze nastolatków warunkuje szereg czynników. W artykule podjęto badania nad wpływem ekonomicznych i marketingowych determinant na postępowania rynkowe dzieci i młodzieży.

Keywords: young consumers, economic and marketing determinants of market behaviour, the sources of income of young consumers

Keywords in polish: młodzi konsumenci, ekonomiczne i marketingowe determinanty zachowań rynkowych, źródła finansowania nastoletnich nabywców

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Kicińska, Joanna. "Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 73-83.
APA Joanna Kicińska (2010). Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 73-83
ISO 690 KICIńSKA, Joanna. Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 73-83.
Corresponding address:
mgr Joanna Kicińska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kicinska@up.poznan.pl