Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Elżbieta Goryńska-Goldmann

Standardization of the bakery goods

Normalizacja wyrobów piekarskich

Abstract: The article presents selected aspects of the standardization, highly valued factor that stimulates the economic development of the country. The attention was paid to the purpose of the standardization, basic normative documents and standardizing activity. Different proposals for the classification of bread applied in practice or appearing in scientific studies were presented. It was emphasised that currently legal mess exists in Poland, in terms of use of the bread classification. The necessity of legal regulations of this issue by standard regulations was pointed out.
Abstract in polish: Normalizacja to bardzo ceniony czynnik stymulujący rozwój ekonomiczny danego kraju. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na cel normalizacji, podstawowe dokumenty normatywne oraz działalność normalizacyjną. Zaprezentowane różne klasyfikacje pieczywa, stosowane w praktyce lub też występujące w opracowaniach o charakterze naukowym, potwierdzają, iż w Polsce, w zakresie stosowania klasyfikacji pieczywa istnieje obecnie nieporządek prawny. Dlatego też jest niezbędne uregulowanie zagadnień związanych z klasyfikacją pieczywa przez przepisy normatywne. Uporządkowanie prawa w tym zakresie ułatwiłoby funkcjonowanie przedsiębiorstwom piekarskim, tworząc w ten sposób dogodniejsze warunki do rozwoju i konkurowania na wspólnym rynku.

Keywords: standardization, norm, bakery enterprises, classification, bread

Keywords in polish: normalizacja, norma, przedsiębiorstwa piekarskie, klasyfikacja, pieczywo

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol16/issue2/art_6.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_6_pl.pdf
For citation:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta. "Standardization of the bakery goods." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 61-72.
APA Elżbieta Goryńska-Goldmann (2010). Standardization of the bakery goods. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 61-72
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta. Standardization of the bakery goods. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 61-72.
Corresponding address:
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorynska-goldmann@up.poznan.pl