Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka

Position of microenterprises in EU economy

Miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej

Abstract: The article shows the results of the analysis of positions of microenterprises in European Union (EU) economy. The results show that microenterprises make up the most numerous group of economic subjects in EU, however their importance in economy is diversified. In terms of job places their significance is comparable to the biggest enterprises, however in terms of income generation, value added, labour productivity and financial efficiency the position of microenterprises is conclusively the weakest.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy znaczenia mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej. Analizowano strukturę wielkości przedsiębiorstw, koszty pracy, wydajność pracy, rentowność, skłonność do inwestycji według wielkości przed-siębiorstw oraz według sekcji gospodarki.

Keywords: microenterprises, employees, labour costs, value added, labour productivity, profitability, investment, section of economy, European Union

Keywords in polish: mikroprzedsiębiorstwa, zatrudnienie, koszty pracy, wartość dodana, wydajność pracy, rentowność, inwestycje, sekcje gospodarki, Unia Europejska

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_5_pl.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Mikołaj Parzonka. "Miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 51-59.
APA Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka (2010). Miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 51-59
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, PARZONKA, Mikołaj. Miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 51-59.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Authors email:
golas@up.poznan.pl