Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Michał Gazdecki

The concentration of retail in Poland

Koncentracja handlu detalicznego w Polsce

Abstract: The article discusses the processes of concentration taking place in retail in Poland. In spite of strong concentration processes, which took place after 2000, Poland still remains a country of dispersed retail structure. In the nearest years we can expect capital concentration (mainly takeovers) in modern trade and contract concentration (for example, merchants’ societies) in traditional trade.
Abstract in polish: W artykule omówiono procesy koncentracji zachodzące w polskim handlu detalicznym. Pomimo silnych procesów koncentracyjnych, które miały miejsce po 2000 roku, Polska jest w dalszym ciągu krajem o rozproszonej strukturze handlu detalicznego. W najbliższych latach należy oczekiwać koncentracji kapitałowej (głównie przejęcia) w obrębie handlu nowoczesnego oraz kontraktowej (na przykład stowarzyszenia kupieckie) w handlu tradycyjnym.

Keywords: retail, retail concentration, shops, structure of retailing

Keywords in polish: handel detaliczny, koncentracja handlu detalicznego, sklepy, struktura handlu detalicznego

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol16/issue2/art_4.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Gazdecki, Michał. "The concentration of retail in Poland." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 41-48.
APA Michał Gazdecki (2010). The concentration of retail in Poland. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 41-48
ISO 690 GAZDECKI, Michał. The concentration of retail in Poland. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 41-48.
Corresponding address:
dr Michał Gazdecki, Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gazdecki@up.poznan.pl