Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak

Organization of crop and animal production in dairy farms localised in three chosen regions of lubelskie voivodeship

Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych, położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego

Abstract: The evaluation of organization of crop and animal production in dairy farms localised in three regions in Lubelskie voivodeship was presented in the paper. The data source was questionnaire research. The study was trained in 145 farms. The provided analysis showed that cereals had significantly share in pattern system in tested farms. Researched farms are differentiated of occupied differentiation of cropping pattern and density livestock between farms localised in different regions of Lubelskie voivodeship caused different level of intensity of organization animal and crops production. The differentiation of indicators was especially significant between farms in Krasnystaw and Ryki.
Abstract in polish: W pracy przedstawiono ocenę organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich wyników w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła mlecznego położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego. Metodą, którą posłużono się podczas przeprowadzania badań, były badania ankietowe, a podstawowym narzędziem był kwestionariusz wywiadu, stanowiący źródło pozyskanych danych. Badania przeprowadzono w 145 gospodarstwach. Analiza wykazała, że w badanych gospodarstwach znaczący udział w strukturze zasiewów zajmowały zboża. Występujące zróżnicowanie struktury zasiewów i obsady zwierząt pomiędzy grupami gospodarstw, położonymi w różnych częściach Lubelszczyzny, zadecydowało o różnym poziomie intensywności organizacji produkcji roślinnej, zwierzęcej i łącznie rolnej. Zróżnicowanie wskaźników było wyraźne, zwłaszcza pomiędzy gospodarstwami w rejonach Krasnegostawu i Ryk.

Keywords: organization of crop production, cropping pattern, organization of animal production, cattle stock, milk yield

Keywords in polish: organizacja produkcji roślinnej, struktura zasiewów, organizacja produkcji zwierzęcej, obsada krów, wydajność mleczna

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Bojarszczuk, Jolanta, and Jerzy Księżak. "Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych, położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 27-39.
APA Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak (2010). Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych, położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 27-39
ISO 690 BOJARSZCZUK, Jolanta, KSIężAK, Jerzy. Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych, położonych w trzech rejonach województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 27-39.
Corresponding address:
dr inż. Jolanta Bojarszczuk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Authors email:
jbojarszczuk@iung.pulawy.pl