Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś

Analysis of return on equity of manufacturing companies in Poland

Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce

Abstract: The article presents the results of factors which determine the return on equity (ROE) in Polish manufacturing in 2004-2007. The Du Pont modified model and regression models were used in the analysis
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy zróżnicowania rentowności kapitału własnego w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego w Polsce w okresie 2004- -2007. W badaniach wykorzystano model Du Ponta i metodę regresji krokowej

Keywords: return on equity, financial leverage, Du Pont model, manufacturing, Poland, regression analysis

Keywords in polish: rentowność kapitału własnego, dźwignia finansowa, model Du Ponta, przemysł przetwórczy, Polska, analiza regresji

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, et al. "Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 17-26.
APA Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś (2010). Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 17-26
ISO 690 BIENIASZ, Anna, CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota, GOłAś, Zbigniew. Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 17-26.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
golas@up.poznan.pl