Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (16) 2010

Anna Bieniasz, Paulina Anioła

Cluster analysis application for analysing a diversification in a perception of cooperative banks

Zastosowanie analizy skupień do badania regionalnego zróżnicowania postrzegania banków spółdzielczych

Abstract: The aim of this paper was to analyse a regional diversification in a perception of cooperative banks among students who come from farms in central and west Poland. The aim was realised by the comparison of the students’ in the analysed voivodships view about 13 statements concerning cooperative banks. The next step was to distinguish between voivodships 3 segments – with positive, neutral and negative outlook on the cooperative banks and to describe the distinguished segments.
Abstract in polish: Celem niniejszej pracy jest analiza regionalnego zróżnicowania postrzegania banków spółdzielczych przez studentów, pochodzących z gospodarstw rolnych w zachodnio-środkowej Polsce. Cel został zrealizowany poprzez porównanie opinii na temat banków spółdzielczych w poszczególnych województwach

Keywords: cooperative banks, cluster analysis, perceptions of banks

Keywords in polish: banki spółdzielcze, analiza skupień, postrzeganie banków

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume16/issue2/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Paulina Anioła. "Zastosowanie analizy skupień do badania regionalnego zróżnicowania postrzegania banków spółdzielczych." J. Agribus. Rural Dev. 16.2 (2010): 5-15.
APA Anna Bieniasz, Paulina Anioła (2010). Zastosowanie analizy skupień do badania regionalnego zróżnicowania postrzegania banków spółdzielczych. J. Agribus. Rural Dev. 16 (2), 5-15
ISO 690 BIENIASZ, Anna, ANIOłA, Paulina. Zastosowanie analizy skupień do badania regionalnego zróżnicowania postrzegania banków spółdzielczych. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 16.2: 5-15.
Corresponding address:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl