Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk

Notion and methods of measurement of enterprise financial liquidity

Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa

Abstract: The article shows methods of assessment of the financial liquidity of an enterprise. Static, dynamic and non-classic methods of the financial liquidity assessment have been shown. The following static methods are discussed: construction and information content of current indicator, rapid indicator and indicator of an instant liquidity. In the case of dynamic part, indicators were shown of cash efficiency and sufficiency i.e. criteria of financial liquidity assessing based on the financial circulations. Moreover, chosen methods were mentioned of the financial liquidity assessment, which are less frequently used in practice, which are called non-classic.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono metody oceny płynności finansowej. Zaprezentowano statyczne, dynamiczne oraz nieklasyczne metody oceny płynności finansowej

Keywords: financial liquidity, ratio analysis, current assets, cash flow, working capital

Keywords in polish: płynność finansowa, analiza wskaźnikowa, aktywa bieżące, przepływy pieniężne, kapitał obrotowy

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume15/issue1/art_7_pl.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew, and Anna Witczyk. "Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 81-95.
APA Zbigniew Gołaś, Anna Witczyk (2010). Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 81-95
ISO 690 GOłAś, Zbigniew, WITCZYK, Anna. Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 81-95.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
golas@up.poznan.pl