Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Michał Dudek

Factors influencing the process of farm liquidation

Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych

Abstract: In the paper the logit analysis was used in order to define the factors influencing farm liquidation. The prevalence of this phenomenon and its regional differences were analysed. Significant and negative impact of the number of people in a family farm and the number of machinery and technical equipment, as well as the positive impact of the farmer’ age are reported. 
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano analizę zamierzeń likwidacji gospodarstw indywidualnych, a w szczególności określono skalę, zróżnicowanie regionalne oraz czynniki wpływające na ten proces. Wykorzystane dane pochodziły z panelowych badań ankietowych, przeprowadzonych w Zakładzie Polityki Społecznej i Regionalnej IERiGŻ-PIB na próbie blisko czterech tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Dla określenia wpływu wybranych czynników na plany likwidacji gospodarstw zastosowano metodę analizy logitowej. Istotny statystycznie wpływ na opisywane zjawisko okazały się mieć zmienne społeczno-demograficzne i jedna zmienna ekonomiczna.

Keywords: logit analysis, farm liquidation, farm manager

Keywords in polish: likwidacja gospodarstwa, analiza logitowa, kierownik gospodarstwa

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume15/issue1/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Dudek, Michał. "Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych ." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 45-54.
APA Michał Dudek (2010). Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych . J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 45-54
ISO 690 DUDEK, Michał. Czynniki wpływające na proces likwidacji gospodarstw indywidualnych . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 45-54.
Corresponding address:
IERiGŻ-PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
michal.dudek@ierigz.waw.pl