Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Elżbieta Daszkowska

Das Agrarabkommen – immer Verhandlungen ohne Wende

Porozumienie w sprawie rolnictwa – wciąż negocjacje bez przełomu

Abstract: Der Misserfolg der VII. Ministerkonferenz, die die seit 2001 dauernden Doha Entwicklungsrunde abschließen sollte, zwingt zur Suche nach Antworten auf die Frage nach Ursachen dieses Misserfolgs, und lässt überlegen, ob in der nächsten Zukunft Überhaupt möglich ist eine Einigung in Sachen Landwirtschaft zu erzielen. 
Abstract in polish: Niepowodzenie VII Konferencji Międzyministerialnej, mającej zakończyć trwającą od 2001 roku Rundę Rozwojową Doha, zmusza do poszukania odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego niepowodzenia, jak też każe się zastanowić, czy w najbliższej przyszłości Porozumienie Rolne w ogóle może zostać zawarte.

Keywords: Draft Modalities von Crawford Falconer, Landwirtschaftliche Verhandlungen, Market Access (MA), Export Competition (EC), Minderung der Zollsätze, Spezialprodukte, sensible Waren, SSG, SSM, STS, Vereinfachung der Tarifsätze, Lebensmittelhilfe

Keywords in polish: draft modalities autorstwa C. Falconera, negocjacje rolne, Market Access (MA), Export Competition (EC), redukcje stawek celnych, produkty specjalne, towary wrażliwe, SSG, SSM, STS, uproszczenie stawek taryfowych, pomoc żywnościowa

PDF in in german Full text available in german in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol15/issue1/art_3.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume15/issue1/art_3_pl.pdf
For citation:

MLA Daszkowska, Elżbieta. "Das Agrarabkommen – immer Verhandlungen ohne Wende." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 31-44.
APA Elżbieta Daszkowska (2010). Das Agrarabkommen – immer Verhandlungen ohne Wende. J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 31-44
ISO 690 DASZKOWSKA, Elżbieta. Das Agrarabkommen – immer Verhandlungen ohne Wende. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 31-44.
Corresponding address:
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
Authors email:
e.daszkowska@wp.pl