Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer

Debt of households in the banking sector in Poland

Zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym w Polsce

Abstract: The value of the debt concerning both home and consumer loans is described. The quality of the credit portfolio of households and the indicator of burdening their profits with credit are also presented. During the discussed period a certain acceleration in the lending growth, as for as households are concerned, is observed. The increased borrowing burden ratio falling on households’ income at disposal is a worrying phenomenon. This fact alongside with the negative economic effects in the period of the present global financial crisis may contribute to tightening the lending policies of banks, as well as limit the households’ access to credits in order to finance their needs.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano kształtowanie się zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2009. Przedstawiono wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz jakość portfela kredytowego gospodarstw domowych i wskaźnik obciążenia ich dochodów kredytem. W badanym okresie w sektorze bankowym dało się zauważyć przyśpieszenie dynamiki akcji kredytowej dla gospodarstw domowych. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost obciążenia kredytem dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, które wraz z negatywnymi dla gospodarki skutkami światowego kryzysu finansowego mogą przyczyniać się do zaostrzania polityki kredytowej banków i utrudniać dostęp gospodarstwom domowym do finansowania swoich potrzeb z wykorzystaniem kredytu.

Keywords: debt, household, housing loans, consumer loans, irregular loans, borrowing burden

Keywords in polish: zadłużenie, gospodarstwa domowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty konsumpcyjne, kredyty zagrożone, obciążenie kredytem

PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume15/issue1/art_2_pl.pdf
For citation:

MLA Bieniasz, Anna, and Dorota Czerwińska-Kayzer. "Zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 17-28.
APA Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer (2010). Zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 17-28
ISO 690 BIENIASZ, Anna, CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota. Zadłużenie gospodarstw domowych w sektorze bankowym w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 17-28.
Corresponding address:
Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
bieniasz@up.poznan.pl