Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Marek Zieliński

Optimisation of investment decision in cereal farm

Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym

Abstract: The aim of this article is to evaluate the economic finality of the implementation of selected precision-farming technology in cereal farm with economic size 8-16 ESU. The study backed up for results from the system of collecting accountancy data from agricultural holdings (FADN).
Abstract in polish: Opracowanie jest próbą oceny, czy zastosowanie wybranego urządzenia rolnictwa precyzyjnego jest ekonomicznie uzasadnione w gospodarstwie zbożowym o wielkości ekonomicznej z przedziału 8-16 ESU. W rachunkach wykorzystano dane empiryczne z gospodarstw rolnych, prowadzących rachunkowość rolną dla potrzeb Polskiego FADN.

Keywords: cereal farm, precision agriculture, simplex method

Keywords in polish: gospodarstwo zbożowe, rolnictwo precyzyjne, metoda simplex

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_34.pdf
For citation:

MLA Zieliński, Marek. "Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 295-301.
APA Marek Zieliński (2009). Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 295-301
ISO 690 ZIELIńSKI, Marek. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 295-301.
Corresponding address:
mgr inż. Marek Zieliński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
zielinski@ierigz.waw.pl