Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Arkadiusz Zalewski

Situation on the market of mineral fertilizers in 2008

Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku

Abstract: The article describes international and domestic supply-demand situation on the market of mineral fertilizers. The article also analyses factors which had an influence on the increase of mineral fertilizers prices.
Abstract in polish: Przedstawiono analizę sytuacji popytowo-podażowej na rynku nawozów mineralnych w Polsce oraz na świecie. Opisano czynniki, które wpłynęły na wzrost cen nawozów mineralnych w 2008 roku.

Keywords: mineral fertilizers, fertilizers sector, fertilizers use

Keywords in polish: nawozy mineralne, sektor nawozowy, zużycie nawozów

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_32.pdf
For citation:

MLA Zalewski, Arkadiusz. "Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 279-286.
APA Arkadiusz Zalewski (2009). Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 279-286
ISO 690 ZALEWSKI, Arkadiusz. Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 279-286.
Corresponding address:
mgr inż. Arkadiusz Zalewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Authors email:
azalewski@ierigz.waw.pl