Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Stanisław Urban

Changes in utilization of agricultural land in Poland

Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce

Abstract: The area of agriculturally utilized land, arable area and agricultural area structure with structure of cropland in Poland in 1938-2007 are described in the paper. Furthermore, changes which have occurred during that time in the utilization of arable land and their causes are analysed. With application the Kopeć’s method, the intensity of management of agricultural production rate was calculated. Finally, the level of intensity was determined.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono zmiany w strukturze użytków i zasiewów w Polsce, jakie miały miejsce w okresie lat 1938-2007. Obliczono też wskaźniki intensywności organizacji produkcji roślinnej, posługując się metodą Kopcia oraz określono poziom intensywności. Wskazano też na główne czynniki, które spowodowały zaistnienie tych zmian.

Keywords: agricultural area structure, structure of cropland, arable area, intensity, intensity of management of agricultural production rate, level of intensity

Keywords in polish: struktura użytków rolnych, struktura zasiewów, grunty rolne, intensywność, wskaźniki intensywności organizacji produkcji roślinnej, poziom intensywności

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_30.pdf
For citation:

MLA Urban, Stanisław. "Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 257-265.
APA Stanisław Urban (2009). Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 257-265
ISO 690 URBAN, Stanisław. Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 257-265.
Corresponding address:
prof. zw. dr hab. Stanisław Urban dr h.c., Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Authors email:
stanislaw.urban@ue.wroc.pl