Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Agnieszka Skowronek-Grądziel

Level of environment protection in the Lower Silesia region - comparative analysis

Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza

Abstract: This article is meant to define level of environment protection in Lower Silesia region in reference to other Polish regions. The author using the pattern development method assessed and performed comparative analysis of environment protection in Poland, depending on the region. The research took into account five different areas: usage and protection of earth surface resources, water contamination and protection, air contamination and protection, nature and biodiversity protection, waste-management and noise-level. The analysis was performed for the following years: 1999 and 2007.
Abstract in polish: Artykuł ma na celu określenie poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim w kontekście pozostałych regionów. Autorka, korzystając z metody wzorca rozwoju, przeprowadza analizę porównawczą ochrony środowiska w Polsce na poziomie województw. Badaniem objęto pięć obszarów: wykorzystanie i ochronę zasobów powierzchni ziemi, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochronę wód, zanieczyszczenie i ochronę powietrza, ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, odpady i hałas. Analizę przeprowadzono dla lat 1999 i 2007.

Keywords: environment protection, pattern development measure, position of Lower Silesia region, level of environment protection in Lower Silesia region

Keywords in polish: ochrona środowiska, miara rozwoju, pozycja województwa dolnośląskiego, poziom ochrony środowiska w regionie dolnośląskim

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_22.pdf
For citation:

MLA Skowronek-Grądziel, Agnieszka. "Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 183-194.
APA Agnieszka Skowronek-Grądziel (2009). Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 183-194
ISO 690 SKOWRONEK-GRąDZIEL, Agnieszka. Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 183-194.
Corresponding address:
dr Agnieszka Skowronek-Grądziel, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
skowronek_gradziel@o2.pl