Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Józef Sawa

Level of the farm intensity organisation as the index of environmental sustainable agricultural production

Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej

Abstract: Intensity of the farm production organisation in relation to soil organic matter balance in different degree of mechanization process of work for 42 farms situated in different regions of Poland was analysed. Coefficients agricultural production process in ecological, economic and social aspects were presented also. It was shown that indexes; intensity farm production organisation and soil organic matter balance are correlated.
Abstract in polish: Analizowano zbilansowanie odnawialności substancji organicznej w odniesieniu do różnego poziomu intensywności organizacji i stopnia mechanizacji w 42 gospodarstwach rolnych, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Zaprezentowano wskaźniki umożliwiające ocenę zrównoważenia procesu produkcji rolniczej w aspekcie: ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Wykazano, że poziom intensywności organizacji gospodarstwa jest statystycznie związany z bilansem odnawialności substancji organicznej.

Keywords: Soil organic matter balance, intensity of the farm production organization, degree of mechanization, sustainability of agricultural process production

Keywords in polish: bilans odnawialności substancji organicznej, poziom intensywności organizacji gospodarstwa, stopień mechanizacji, zrównoważenie procesu produkcji rolniczej

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_21.pdf
For citation:

MLA Sawa, Józef. "Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 175-182.
APA Józef Sawa (2009). Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 175-182
ISO 690 SAWA, Józef. Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 175-182.
Corresponding address:
prof. dr hab. Józef Sawa, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
Authors email:
jozef.sawa@up.lublin.pl