Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Arkadiusz Sadowski

Farms in the concept of sustainable development policy on rural areas

Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Abstract: Problems of the sustainable development of farms were presented in this paper. Thesis that farms like other companies are guided in their philosophy by the economic premise and short-term perspective was advanced. For this reason for implementation of sustainable development, understanding as a leading of profitable production and mineralization of negative environmental influence, it is necessary to lead active agriculture and rural areas policy. On the other hand it is indispensable to take into account both production potential of farms and current (involved before all with production technology) as well as strategic (concerned with investments) decision made by farmers.
Abstract in polish: W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Postawiono tezę, że – podobnie jak inne przedsiębiorstwa komercyjne – w swojej filozofii działania kierować się one będą przede wszystkim przesłankami ekonomicznymi oraz perspektywą krótkoterminową. Dlatego też do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako prowadzenie opłacalnej produkcji przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, jest niezbędna aktywna polityka rolna i obszarów wiejskich. Z drugiej jednak strony, konieczne jest uwzględnienie zarówno potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych, jak i sfery decyzji bieżących, związanych głównie z technologiami produkcji oraz strategicznych, dotyczących inwestycji modernizacyjnych i prośrodowiskowych.

Keywords: sustainable development, farms, management, economic politics, rural areas

Keywords in polish: zrównoważony rozwój, gospodarstwa rolne, zarządzanie, polityka gospodarcza, obszary wiejskie

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_20.pdf
For citation:

MLA Sadowski, Arkadiusz. "Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 167-173.
APA Arkadiusz Sadowski (2009). Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 167-173
ISO 690 SADOWSKI, Arkadiusz. Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 167-173.
Corresponding address:
dr Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
sadowski@up.poznan.pl