Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Danuta Mierzwa, Jolanta Stępień

The state and use of limited milk amounts in the Lower Silesia area - prospects

Stan i wykorzystanie kwot mlecznych na Dolnym Śląsku – perspektywy w tym zakresie

Abstract: The article presents the way of restructuring the dairy sector in Lower Silesia. The changes that are observed stop milk production by mostly small-scale producers for the sake of big, specialised farms. Similar tendencies occurred in the EU countries after the system of limited milk amounts had been introduced. The processes initiated confirm that big farms specialising in milk production have the biggest prospects of development. It is significantly noticeable in Lower Silesia, where big-area farms, created in the place of the state-run farms of the socialist period, play remarkable role in milk production.
Abstract in polish: W artykule ukazano, w jaki sposób następuje proces restrukturyzacji sektora mleczarskiego na Dolnym Śląsku. Zmiany jakie daje się zauważyć to odchodzenie od produkcji mleka głównie małych producentów na rzecz dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw. Podobne tendencje zachodziły w krajach UE po wprowadzeniu systemu kwotowania mleka.

Keywords: limited milk amount, restructuring, market, dairy sector

Keywords in polish: kwota mleczna, restrukturyzacja, rynek, sektor mleczarski

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_17.pdf
For citation:

MLA Mierzwa, Danuta, and Jolanta Stępień. "Stan i wykorzystanie kwot mlecznych na Dolnym Śląsku – perspektywy w tym zakresie." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 139-146.
APA Danuta Mierzwa, Jolanta Stępień (2009). Stan i wykorzystanie kwot mlecznych na Dolnym Śląsku – perspektywy w tym zakresie. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 139-146
ISO 690 MIERZWA, Danuta, STęPIEń, Jolanta. Stan i wykorzystanie kwot mlecznych na Dolnym Śląsku – perspektywy w tym zakresie. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 139-146.
Corresponding address:
dr hab. Danuta Mierzwa, prof. UP we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
danuta.mierzwa@up.wroc.pl