Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

The assessment of labour surplus in agricultural farms

Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych

Abstract: Polish agriculture is characterised by high labour surplus in agricultural farms. The aim of the study is showing the methods used for assessment of labour surplus in agricultural farms. The assessment was made considering two criteria: objective and subjective.
Abstract in polish: Rolnictwo polskie charakteryzuje się wysokimi nadwyżkami siły roboczej w gospodarstwach rolnych. Celem opracowania jest ocena tych nadwyżek. Oceny tej dokonano z wykorzystaniem dwóch kryteriów: obiektywnego i subiektywnego

Keywords: Polish agriculture, labour surplus, objective criteria, subjective criteria

Keywords in polish: polskie rolnictwo, nadwyżki siły roboczej, kryterium obiektywne, kryterium subiektywne

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_15.pdf
For citation:

MLA Marcysiak, Agata, and Adam Marcysiak. "Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 119-125.
APA Agata Marcysiak, Adam Marcysiak (2009). Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 119-125
ISO 690 MARCYSIAK, Agata, MARCYSIAK, Adam. Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 119-125.
Corresponding address:
dr inż. Adam Marcysiak, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Authors email:
admamar@poczta.onet.pl