Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Edmund Lorencowicz

Intensity of production organisation versus level of mechanization in selected farms in the Lublin region

Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny

Abstract: 167 farms were analysed in period 1992-2001. The relations between intensity of production organisation and factors characterising the level of mechanization were established. It was proved that the changes of intensiveness were positively correlated with machines value and energetic outfitting of farms.
Abstract in polish: Przeanalizowano 167 gospodarstw badanych w latach 1992 i 2001. Określono związki pomiędzy intensywnością organizacji produkcji a wskaźnikami charakteryzującymi poziom mechanizacji. Stwierdzono, że istnieje zależność liniowa niska pomiędzy zmianą w poziomie intensywności organizacji produkcji a wskaźnikiem umaszynowienia oraz nasyceniem energetycznym badanych gospodarstw.

Keywords: farm mechanization, intensity of production

Keywords in polish: mechanizacja gospodarstw, intensywność organizacji produkcji

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_14.pdf
For citation:

MLA Lorencowicz, Edmund. "Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 111-117.
APA Edmund Lorencowicz (2009). Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 111-117
ISO 690 LORENCOWICZ, Edmund. Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 111-117.
Corresponding address:
dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
Authors email:
edmund.lorencowicz@up.lublin.pl