Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Barbara Kutkowska

Support of agricultural incomes by direct payments in farms located in the Lower Silesia area

Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska

Abstract: In the study the scale and spatial differentation of quotas paid to the Lower Silesian farmers as direct payments in 2004-2007. On the basis of the questionnaire and results of FADN the share of direct payments in agriculture income growth has been analysed. In the period of 3 years to the Lower Silesian agricultural farms the flow of financial support of 60% national support has been paid. The payments influenced in 10-20% the agricultural income. The biggest beneficiaries were farmers from Wrocławski, Strzeliński i Świdnicki poviats.
Abstract in polish: W opracowaniu przedstawiono skalę i przestrzenne zróżnicowanie kwot wypłacanych rolnikom dolnośląskim z tytułu dopłat bezpośrednich w latach 2004-2007. Dokonano także, na podstawie badań ankietowych i wyników rachunkowości FADN, próby oszacowania procentowego wzrostu dochodu rolniczego po uwzględnieniu otrzymanych dopłat bezpośrednich. W badanym okresie do gospodarstw położonych na terenie woj. dolnośląskiego skierowano pomoc finansową w postaci dopłat bezpośrednich stanowiących 6% wsparcia krajowego. Dopłaty te spowodowały przyrost dochodu rolniczego o około 10-20%. Największymi beneficjantami dopłat bezpośrednich byli rolnicy zamieszkujący powiaty: wrocławski, strzeliński i świdnicki.

Keywords: direct payments, farm, income, Lower Silesia

Keywords in polish: dopłaty bezpośrednie, gospodarstwo, dochód, Dolny Śląsk

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_13.pdf
For citation:

MLA Kutkowska, Barbara. "Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 101-109.
APA Barbara Kutkowska (2009). Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 101-109
ISO 690 KUTKOWSKA, Barbara. Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 101-109.
Corresponding address:
dr hab. Barbara Kutkowska, prof. UP we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
barbara.kutkowska@up.wroc.pl