Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Jerzy Kopiński

The changes of intensity of organisation of agriculture production in Poland

Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce

Abstract: The analysis of changes of the level of intensity organisation of agricultural production in Poland, in 1950-2008 years, was presented in the paper. The evaluation of regional differentiation of the indices and dynamics of changes was done on the comparison basis average from 3 years 2006-2008 against the background of the averages from 2001-2003. The evaluation of intensity of organisation agriculture production was done on the statistical data GUS using the Kopeć point method. The provided analysis showed that differential level of intensity organization agriculture production was mainly influenced by changes in Polish agriculture and the whole national accounts. Size, tendency and dynamics of the changes are different for various regions.
Abstract in polish: W pracy przeprowadzono analizę zmian poziomu intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce w latach 1950-2008. Oceny regionalnego zróżnicowania tego wskaźnika oraz dynamiki zmian dokonano na podstawie porównania średnich z trzech lat 2006-2008 na tle średnich z lat 2001-2003. Do oceny intensywności organizacji produkcji rolniczej zastosowano metodę wskaźnikową Kopcia. Obliczenia wykonano na podstawie danych statystycznych GUS. Analiza wykazała, że na zróżnicowanie wskaźnika intensywności organizacji produkcji rolniczej, w latach i w regionach, znaczący wpływ ma-ją przemiany zachodzące w rolnictwie i całej gospodarce narodowej. Wielkość, kierunek i dynamika tych zmian są zróżnicowane regionalnie.

Keywords: level of intensity, organization of production, livestock load, structure of crops, regional differentiation

Keywords in polish: poziom intensywności, organizacja produkcji, obsada zwierząt, struktura upraw, regionalne zróżnicowanie

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_11.pdf
For citation:

MLA Kopiński, Jerzy. "Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 85-92.
APA Jerzy Kopiński (2009). Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 85-92
ISO 690 KOPIńSKI, Jerzy. Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 85-92.
Corresponding address:
dr Jerzy Kopiński, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
Authors email:
jkop@iung.pulawy.pl