Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Adam Harasim, Mariusz Matyka

Long-term perspective changes in winter wheat crop production technology

Zmiany technologii produkcji pszenicy ozimej w ujęciu długookresowym

Abstract: Impact of 10 factors related to the environment, crop management and organisation on yields of commercially grown winter wheat was investigated at Błonie-Topola experiment farm over the years 1980-2007. From among the factors under investigation, yields of winter wheat were negatively affected by delayed seeding and excessively high seeding rates. Trends of grain yields, value of the preceding crops, NPK fertilization, percent of cereals in total cropland, labour consumption of crop production were also investigated. Due to changes in farming conditions (discontinuing of livestock production, employment reduction, increase of cereals in total cropland) there was a tendency for the seedbed value to deteriorate and for potassium and phosphorus fertilization level to decrease. However, due to increased nitrogen rates and correctly applied other elements of crop management it was possible to obtain satisfactory yields of winter wheat.
Abstract in polish: W latach 1980-2007 przeprowadzono badania nad wpływem wybranych 10 czynników (siedliskowych, agrotechnicznych i organizacyjnych) na plonowanie pszenicy ozimej w zasiewach produkcyjnych (na przykładzie RZD Błonie – Topola). Stwierdzono, że spośród badanych czynników na plonowanie pszenicy istotnie niekorzystnie wpływało opóźnianie terminu siewu i wysiewanie zbyt dużej ilości nasion. Przedstawiono również trendy plonu ziarna, wartości przedplonów, udziału zbóż w zasiewach, nawożenia NPK i pracochłonności produkcji. Na skutek zmiany warunków gospodarowania (likwidacja produkcji zwierzęcej, ograniczenie zatrudnienia, wzrost udziału zbóż w zasiewach) wystąpiła tendencja do pogarszania się wartości stanowisk (przedplonów) oraz obniżania poziomu nawożenia mineralnego fosforem i potasem. Jednak dzięki zwiększonym dawkom azotu i poprawnym innym elementom technologii było możliwe osiąganie zadowalających plonów pszenicy ozimej.

Keywords: winter wheat, production technology, grain yield, production factor

Keywords in polish: pszenica ozima, technologia produkcji, plon ziarna, czynniki produkcji

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_8.pdf
For citation:

MLA Harasim, Adam, and Mariusz Matyka. "Zmiany technologii produkcji pszenicy ozimej w ujęciu długookresowym." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 61-66.
APA Adam Harasim, Mariusz Matyka (2009). Zmiany technologii produkcji pszenicy ozimej w ujęciu długookresowym. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 61-66
ISO 690 HARASIM, Adam, MATYKA, Mariusz. Zmiany technologii produkcji pszenicy ozimej w ujęciu długookresowym. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 61-66.
Corresponding address:
prof. dr hab. Adam Harasim, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
Authors email:
ahara@iung.pulawy.pl