Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Tomasz Berbeka

Profitability of cereals production in selected farms in the Lower Silesia area

Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku

Abstract: The production of cereals in Poland has an influence on economic condition of majority of agricultural farms. The profitability of selected plants production decides about the level of income per area unit. Cereal market has been characterised through for the last 3 years by essential non-stability. For the research purposes on the area of the Lower Silesia have been selected farms from three area groups: 10.0-15.0 ha, 15.01-30.0 ha, 30.01-50.0 ha. The best effects from the range of profitability production have been noted in the second area group.
Abstract in polish: Produkcja zbóż w Polsce wpływa na kondycję ekonomicznej większości gospodarstw rolnych. Opłacalność uprawy poszczególnych roślin decyduje o poziomie dochodu jednostki produkcyjnej. W ostatnich 3 latach rynek zbóż charakteryzuje się dużą niestabilnością. Dla celów badawczych na terenie Dolnego Śląska wybrano losowo gospodarstwa mieszczące się w grupach obszarowych o powierzchni: 1,0-15,0 ha, 15,01-30,0 ha, 30,01-50,0 ha. Najlepsze efekty z zakresu opłacalności produkcji zbóż odnotowano w drugim przedziale obszarowym.

Keywords: profitability, cereal production, production costs, family farm

Keywords in polish: opłacalność, produkcja zbóż, koszty produkcji, gospodarstwo rodzinne

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_3.pdf
For citation:

MLA Berbeka, Tomasz. "Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 19-25.
APA Tomasz Berbeka (2009). Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 19-25
ISO 690 BERBEKA, Tomasz. Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 19-25.
Corresponding address:
dr inż. Tomasz Berbeka, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
tomasz.berbeka@up.wroc.pl