Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Hanna Adamska

Evaluation of sustainable development of rural areas of the średzki district

Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego

Abstract: The article discussed the aspects connected with sustainable development of rural areas. The evaluation of the of the Średzki District communes utilizes the selected coefficients in agreement with the social order. In the analysis six fields relating to the level and the quality of life, public health, demography, economic activity, poverty and exclusion were considered. The method of the reduction of the multifunction space was used for the interpretation of results.
Abstract in polish: W pracy zwrócono uwagę na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Do oceny rozwoju gmin powiatu średzkiego zastosowano wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju według ładu społecznego. W analizie uwzględniono sześć dziedzin dotyczących poziomu i jakości życia, zdrowia publicznego, demografii, aktywności ekonomicznej oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do interpretacji wyników wykorzystano metodę redukcji przestrzeni wielocechowej.

Keywords: commune, rural areas, development

Keywords in polish: gmina, obszar wiejski, rozwój

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol12/issue2/art_1.pdf
For citation:

MLA Adamska, Hanna. "Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 5-12.
APA Hanna Adamska (2009). Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 5-12
ISO 690 ADAMSKA, Hanna. Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 5-12.
Corresponding address:
dr inż. Hanna Adamska, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
hanna.adamska@up.wroc.pl