Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Robert Talaga

Activity of public employment services in the Poznan agglomeration for the benefit of the disabled persons

Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych

Abstract: In 2002-2007 public employment services enlarged the range of service offers within the frames of active policy of labour market for handicapped persons living in the city of Poznań and the poviat (commune). The attempt was successful despite permanent and not very high expenditure on solving the handicapped persons’ problems. Simultaneously there was an observable increase of expenditure on the whole active policy of Poznań agglomeration labour market. Owing to the law changes a lot of positive progress was achieved which introduced professional activation of handicapped people in the forms inaccessible to this group of citizens so far. It should be mentioned here that it came about also thanks to undertakings cofinanced with European funds, alongside with the assistance of private and non-governmental institutions. A constant ratio of the handicapped persons’ employment as well as slightly changeable number of handicapped persons registered at Poznań District Work Office, prove that the present situation does not develop in handicapped youth the necessary skills to actively search work, and it strengthens attitudes of professional passivity.
Abstract in polish: Celem artykułu jest prezentacja działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat poznański i Miasto Poznań w latach 2002-2007. Materiał uwzględnia również strukturę wykształcenia i zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie powiatu poznańskiego i Miasta Poznania, a ponadto obrazuje, jak kształtowały się wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w badanym okresie. Na tym tle zostały przeanalizowane konkretne działania, zrealizowane w ce-lu poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz środki finansowe jakie przeznaczono na ten cel w ramach całej aktywnej polityki rynku pracy prowadzonej w aglomeracji poznańskiej.

Keywords: active employment policy, disabled persons, Poznań agglomeration

Keywords in polish: aktywna polityka zatrudnienia, osoby niepełnosprawne, aglomeracja poznańska

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_18.pdf
For citation:

MLA Talaga, Robert. "Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 199-212.
APA Robert Talaga (2009). Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 199-212
ISO 690 TALAGA, Robert. Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 199-212.
Corresponding address:
mgr Robert Talaga, Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Authors email:
robert. talaga@ue.poznan.pl