Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Magdalena Śmiglak-Krajewska, Anna Zielińska

Information as aided factor of price risk management in agriculture

Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie

Abstract: The main goal of this paper was to examine the role of information, especially information of the price risk management methods among Polish farmers in the Wielkopolska Region. Primary data, in a form of a survey, was collected from 280 individual farms and 66 selected State Treasury Farms. Research was carried out in 2004-2005 in the Wielkopolska Region. Specific requirements were followed: a) arable land up, b) market scale production. The examined individual farms and State Treasury Farms were divided into three size groups: I, II, III. The results showed that Polish farmers have little knowledge of price risk management methods and their tools to protect themselves against price risk.
Abstract in polish: Celem niniejszego artykułu było określenie roli informacji rynkowej, a w szczególności informacji na temat znajomości rynkowych metod zarządzania ryzykiem cenowym wśród badanych respondentów z 280 gospodarstw indywidualnych oraz 66 gospodarstw dzierżawionych przez Skarb Państwa. Badanie przeprowadzono w latach 2004-2005 w Wielkopolsce. W badaniach uwzględniono: a) wielkość gospodarstw – wszystkie badane gospodarstwa były podzielone na trzy kategorie wielkości, b) obszar za-siewów. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wielkopolscy producenci rolni dysponują niewielką wiedzą na temat zarządzania ryzykiem cenowym oraz metod jego ograniczania.

Keywords: market information, risk management, quality standards, price, derivatives

Keywords in polish: informacja rynkowa, zarządzanie ryzykiem, norma jakości, cena, instrumenty pochodne

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_17.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_17_pl.pdf
For citation:

MLA Śmiglak-Krajewska, Magdalena, and Anna Zielińska. "Information as aided factor of price risk management in agriculture." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 189-197.
APA Magdalena Śmiglak-Krajewska, Anna Zielińska (2009). Information as aided factor of price risk management in agriculture. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 189-197
ISO 690 ŚMIGLAK-KRAJEWSKA, Magdalena, ZIELIńSKA, Anna. Information as aided factor of price risk management in agriculture. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 189-197.
Corresponding address:
dr Magdalena Śmiglak-Krajewska, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
smiglak@up.poznan.pl