Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Roma Ryś-Jurek

The output, incomes and assets-capital relations in individual farms

Produkcja, dochody i relacje majątkowo-kapitałowe w gospodarstwach indywidualnych

Abstract: In this article an attempt was made to analyse the output, incomes as well as other components of assets and sources that provided their financing in Polish individual farms, in comparison with farms from other EU countries. A special emphasis was put on examination of the interrelations between income, output and stocks observed within individual farms. Research was based on the FADN database that included basic information about average individual farms in years 2004-2006. The research showed, that (among other things) the average output and family farm income were three times lower in Poland than the average in the Union. Also the increase of income was possible only thanks to the subsidies from the Union. According to the regression models, in Poland the positive influence on the increase of family farm income had stocks, crops and livestock output. While in the EU positive influence had crops and livestock production and negative influence had the stocks on an income’s growth.
Abstract in polish: W pracy podjęto próbę przedstawienia produkcji, dochodów, składników majątku i źródeł jego finansowania w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na zbadanie relacji między dochodem, produkcją a zapasami w gospodarstwie. Badania zostały oparte na danych pochodzących z bazy FADN, obejmującej podstawowe przeciętne informacje o indywidualnych gospodarstwach rolnych za lata 2004-2006. Badania te wykazały, między innymi, że przeciętna produkcja i dochód z gospodarstwa rolnego były około trzykrotnie niższe w Polsce niż średnio w Unii, a ponadto wzrost dochodu możliwy był tylko dzięki dopłatom unijnym. Według modeli regresji, w Polsce pozytywny wpływ na powiększenie dochodu z gospodarstwa rolnego miały zapasy produktów rolniczych, produkcja roślinna i zwierzęca. Natomiast w Unii Europejskiej na wzrost dochodu oddziaływały pozytywnie produkcja roślinna i zwierzęca, a zapasy – negatywnie.

Keywords: income, output, balance sheet, stocks

Keywords in polish: dochód, produkcja, bilans, zapasy

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_16.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_16_pl.pdf
For citation:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "The output, incomes and assets-capital relations in individual farms." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 177-188.
APA Roma Ryś-Jurek (2009). The output, incomes and assets-capital relations in individual farms. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 177-188
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. The output, incomes and assets-capital relations in individual farms. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 177-188.
Corresponding address:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rys-jurek@up.poznan.pl