Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus

Productivity and efficiency of economic activity of the Lower Silesia\'s large area farms in comparison with other large area farms in Poland

Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju

Abstract: The paper shows economical and financial situation of the agricultural companies which have most of the grounds in lease. Analysed objects were settled on Lower Silesia (the province in the south – west Poland). The main part of the results of research was about productivity and efficiency of economic resources in these objects. The research was made in years 2000-2002. The results of research in analyzed Lower Silesia’s companies were compared with the best Polish large area farms in order of law and organisation forms: leased farms, private farms and partnerships of Polish public agency AWRSP.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczno-finansową oraz produktywność i efektywność posiadanych zasobów w przedsiębiorstwach rolniczych opartych na dzierżawie rolniczej na terenie Dolnego Śląska w latach 2000-2002. Uzyskane wyniki badań w gospodarstwach dolnośląskich zostały porównane do najlepszych grup gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce w następujących formach organizacyjno-prawnych: gospodarstwa dzierżawione, gospodarstwa wykupione całkowicie lub częściowo oraz jednoosobowe spółki AWRSP.

Keywords: large area farms, resources’ productivity, resources’ efficiency

Keywords in polish: wielkoobszarowe gospodarstwa rolnicze, produktywność zasobów, efektywność zasobów

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_15.pdf
For citation:

MLA Minta, Stanisław, and Bożena Tańska-Hus. "Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 169-176.
APA Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus (2009). Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 169-176
ISO 690 MINTA, Stanisław, TAńSKA-HUS, Bożena. Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 169-176.
Corresponding address:
dr inż. Stanisław Minta, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Authors email:
stanislaw.minta@up.wroc.pl