Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Anna Majchrzak, Joanna Stanisławska

Financial standing of counties in the Wielkopolskie province in the years 2004-2006

Sytuacja finansowa powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2004-2006

Abstract: The article presents a selection of indexes describing financial standing of local government units based on counties of the Wielkopolskie province. On the basis of their values analysed local government units were classified using Ward’s method to form classes with a similar financial situation.
Abstract in polish: W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej powiatów województwa wielkopolskiego. W analizie wykorzystano dane Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2004-2006. Na podstawie przesłanek merytorycznych i statystycznych dokonano wyboru wskaźników sytuacji finansowej jednostek samorządowych. Stosując metodę Warda sklasyfikowano badane jednostki w siedem klas o podobnej sytuacji finansowej. Najlepsza sytuacja finansowa charakteryzowała powiat poznański oraz powiaty: grodziski, kaliski, koniński, leszczyński i nowotomyski, najgorsza zaś samorządy: czarnkowsko-trzcianecki i pleszewski.

Keywords: financial standing, counties, Ward’s method

Keywords in polish: sytuacja finansowa, powiaty, metoda Warda

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_14.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_14_pl.pdf
For citation:

MLA Majchrzak, Anna, and Joanna Stanisławska. "Financial standing of counties in the Wielkopolskie province in the years 2004-2006." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 155-168.
APA Anna Majchrzak, Joanna Stanisławska (2009). Financial standing of counties in the Wielkopolskie province in the years 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 155-168
ISO 690 MAJCHRZAK, Anna, STANISłAWSKA, Joanna. Financial standing of counties in the Wielkopolskie province in the years 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 155-168.
Corresponding address:
mgr Anna Majchrzak, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
majchrzak@up.poznan.pl