Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Roman Kisiel, Aleksander Wasiuta

Condition and development of wind energy in European Union

Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Abstract: On conventional background of both Polish and European Union development of energy policy, an analysis was carried out of condition and perspectives of wind energy development in the context of renewable energetics, which as well as water energy is the fastest growing renewable energy field in industrialized countries all over the world. Based on different international and national sources, with taking into consideration statistical data and scientific literature, authors revealed upward trends in wind energetics as characteristic economic trend, irrefutable in modern European geopolitical conditions, current for Polish economy development and energy policy in context of overall approach to European Union energy policy. In the paper the role of wind energy development is presented as inherent Polish and European strategy of regional development, permanent and sustainable development, diversification of energy supply, gaining independence from manning the domain political.
Abstract in polish: Na tle konwencjonalnego rozwoju polskiej i unijnej polityki energetycznej przeprowadzono analizę stanu i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście kształtowania energetyki odnawialnej, która podobnie jak energetyka wodna jest najszybciej rozwijającym się działem wykorzystywanych źródeł energii w krajach wysoko uprzemysłowionych na świecie. Na podstawie wielorakich źródeł międzynarodowych i krajowych, z uwzględnieniem danych statystycznych oraz literatury naukowej, autorzy uwidocznili tendencje wzrostowe energetyki wiatrowej jako charakterystyczny trend gospodarczy, niepodważalny we współczesnych europejskich geopolitycznych warunkach, bardzo aktualny dla rozwoju polskiej gospodarki i polityki energetycznej w kontekście ogólnego podejścia do polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wyeksponowano rolę rozwoju energetyki wiatrowej jako nieodłącznego elementu polskiej i unijnej strategii rozwoju regionalnego, trwałego i zrównoważonego gospodarczego postępu, dywersyfikacji źródeł i dostaw surowców energetycznych, uniezależnienia się od upolitycznienia tej dziedziny.

Keywords: renewable energy sources, wind energy, European Union, energy policy

Keywords in polish: odnawialne źródła energii, energia wiatrowa, Unia Europejska, polityka energetyczna

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_13.pdf
For citation:

MLA Kisiel, Roman, and Aleksander Wasiuta. "Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 141-154.
APA Roman Kisiel, Aleksander Wasiuta (2009). Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 141-154
ISO 690 KISIEL, Roman, WASIUTA, Aleksander. Stan i rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 141-154.
Corresponding address:
prof. dr hab. Roman Kisiel, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-720 Olsztyn, Poland
Authors email:
kisiel@uwm.edu.pl