Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Sławomir Kalinowski

Incomes and poverty among population of the United States - chosen issues

Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia

Abstract: The income situation of the United States population and its influence on poverty size were presented in the article. The average incomes in households between 1967 and 2006 and their diversity according to gender and age as well as concentration of incomes in quintile groups were discussed. The poverty thresholds used by Census Bureau as well as size and poverty rate between 1959 and 2006 were presented. The poverty size according to age was also discussed.
Abstract in polish: W artykule przedstawiono sytuację dochodową mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz jej wpływ na wielkość ubóstwa. Omówiono średnie dochody w gospodarstwach domowych w latach 1967-2006 oraz ich zróżnicowanie w zależności od płci oraz wieku, a także koncentrację dochodów w grupach kwintylowych. Przedstawiono progi ubóstwa stosowane przez Census Bureau oraz wielkość i stopę ubóstwa w latach 1959-2006. Omówiono również wielkość ubóstwa w zależności od wieku.

Keywords: income, poverty, United States, social exclusion

Keywords in polish: dochody, ubóstwo, Stany Zjednoczone, wykluczenie społeczne

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_12.pdf
For citation:

MLA Kalinowski, Sławomir. "Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 131-139.
APA Sławomir Kalinowski (2009). Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 131-139
ISO 690 KALINOWSKI, Sławomir. Dochody a ubóstwo wśród ludności Stanów Zjednoczonych - wybrane zagadnienia. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 131-139.
Corresponding address:
dr Sławomir Kalinowski, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
kalinowski@up.poznan.pl