Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Elżbieta Daszkowska

Protektionismus vs. Liberalismus im landwirtschaftlichen Handel? Zollabgaben oder außertarifliche Mittel für den Marktschutz? Chancen und Entwicklungsgefahren des polnischen landwirtschaftlichen Sektors

Protekcjonizm kontra liberalizm w handlu rolnym? Cła czy środki pozataryfowe w kwestii ochrony rynku? Szanse i zagrożenia rozwojowe polskiego sektora rolnego

Abstract: An der Schwelle des 21. Jahrhunderts in einem Zeitalter der Dominanz der liberalen Ansichten über den Welthandel kann man immer häufiger die Situation beobachten, wenn entwickelte Staaten, die traditionell als Fürsprecher des uneingeschränkten Handelsaustausches gelten, immer häufiger nach außertariflichen Mitteln zum Schutz ihrer eigenen Märkte greifen. Ziel dieses Artikels ist ein Bestimmungsversuch, ob Zollabgaben weiterhin ein wirksames Werkzeug für den Marktschutz sind oder ob diese Bedeutung an außertarifliche Barrieren übergegangen ist. Außerdem wurde in dieser Bearbeitung das Thema der Aktualität des protektionistischen Standpunktes in Agrarfragen, die Polen seit Jahren vertritt, aufgegriffen und zwar im Hinblick auf Chancen und Entwicklungsgefahren dieses Wirtschaftssektors in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts.
Abstract in polish: U progu XXI wieku w dobie dominacji poglądów liberalnych na handel światowy, obserwuje się coraz częściej sytuację, kiedy to państwa rozwinięte, tradycyjnie uchodzące za orędowników nieograniczonej wymiany handlowej, coraz częściej uciekają się do stosowania pozataryfowych narzędzi formy ochrony własnych rynków. Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia, czy cła są wciąż skutecznym narzędziem ochrony rynku, czy może ustąpiły znaczenia barierom pozataryfowym. Poza tym, w niniejszym opracowaniu został podjęty temat aktualności protekcjonistycznego stanowiska w kwestiach rolnych, jakie Polska prezentuje od lat, pod kątem szans i zagrożeń rozwojowych tego sektora gospodarki w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Keywords: Agrarprotektionismus, Zölle, außertarifliche Mittel (Barrieren), WTO, Liberalisierung des Agrarhandels, Importverbot für Fleischprodukte, Faktoren des Anstiegs und Gefährdung (Barrieren) beim Export polnischer Agrarprodukte

Keywords in polish: protekcjonizm rolny, cła, środki (bariery) pozataryfowe, WTO, liberalizacja handlu rolnego, zakaz eksportu produktów mięsnych, czynniki wzrostu i zagrożenia (bariery) eksportu polskich produktów rolnych

PDF in in german Full text available in german in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_4.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_4_pl.pdf
For citation:

MLA Daszkowska, Elżbieta. "Protektionismus vs. Liberalismus im landwirtschaftlichen Handel? Zollabgaben oder außertarifliche Mittel für den Marktschutz? Chancen und Entwicklungsgefahren des polnischen landwirtschaftlichen Sektors." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 39-51.
APA Elżbieta Daszkowska (2009). Protektionismus vs. Liberalismus im landwirtschaftlichen Handel? Zollabgaben oder außertarifliche Mittel für den Marktschutz? Chancen und Entwicklungsgefahren des polnischen landwirtschaftlichen Sektors. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 39-51
ISO 690 DASZKOWSKA, Elżbieta. Protektionismus vs. Liberalismus im landwirtschaftlichen Handel? Zollabgaben oder außertarifliche Mittel für den Marktschutz? Chancen und Entwicklungsgefahren des polnischen landwirtschaftlichen Sektors. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 39-51.
Corresponding address:
mgr Elżbieta Daszkowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Poland
Authors email:
e.daszkowska@wp.pl