Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska

Product unconformable in the light of legal regulations and the ISO 9001:2000 standards

Wyrób niezgodny w świetle wymagań prawa oraz normy ISO serii 9001:2000

Abstract: The supervision of unconformable product is a key problem in the era of globalization. In Poland the supervision of safety product has been entrusted to the President of the Office of Competition and Consumer Protection. The agency supporting its activities is the Trade Inspection. Growing popularity of the quality systems conformable with the ISO 9000 standard caused that they have been included in the EU regulations as criteria of assessment of conformability with requirements. The certificate of the quality management system is indispensable for companies for functioning in many market areas. One should remember that quality management system will help the company to supervise unconformable products only when it really functions and is not just on paper. Only then it will function efficiently.
Abstract in polish: Nadzór nad wyrobem niezgodnym jest kluczowym zagadnieniem w dobie globalizacji. W Polsce nadzór nad bezpieczeństwem produktu został powierzony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a organem wspomagającym jego działania jest Inspekcja Handlowa. Rosnąca popularność systemów jakości zgodnych z ISO 9000 sprawiła, że w dyrektywach Unii Europejskiej ujęto je jako kryterium oceny zgodności z wymaganiami. Certyfikat systemu zarządzania jakością jest niezbędny firmom do działania w wielu obszarach rynku. Nie należy jednak zapominać, że system zarządzania jakością pomoże firmie nadzorować wyroby niezgodne tylko wtedy, kiedy będzie funkcjonował faktycznie, a nie tylko dokumentacyjnie i dopiero wówczas okaże się skuteczny i pomocny.

Keywords: unconformable products, ISO 9001:2000 standard, EU and Polish regulations, OCCP, supervision

Keywords in polish: produkt niezgodny, norma ISO 9001:2000, regulacje polskie i UE, UOKiK, nadzór

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_8.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_8_pl.pdf
For citation:

MLA Górna, Justyna, and Joanna Smoluk-Sikorska. "Product unconformable in the light of legal regulations and the ISO 9001:2000 standards." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 93-102.
APA Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska (2009). Product unconformable in the light of legal regulations and the ISO 9001:2000 standards. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 93-102
ISO 690 GóRNA, Justyna, SMOLUK-SIKORSKA, Joanna. Product unconformable in the light of legal regulations and the ISO 9001:2000 standards. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 93-102.
Corresponding address:
dr Justyna Górna, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
gorna@up.poznan.pl