Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Zbigniew Gołaś

Factors determining the return on equity in agriculture

Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie

Abstract: The article presents the influence of the return on equity in agricultural farms. It the audits was used Du Pont modified model and regression analysis. The data of accountancy of agricultural farms FADN made up the source material. Analysis was conducted in total UE and according to economic sizes and farming types. The built models of regression show, that the most important factor influencing return on equity in agriculture is the generally low operating efficiency appointed by deep return on sales and slow capital rotation, which moreover is additionally strongly deepened by non occurrence of financial leverage.
Abstract in polish: W artykule zaprezentowano wyniki analizy czynników wpływających na rentowność kapitału własnego w gospodarstwach rolnych. W badaniach wykorzystano zmodyfikowany model Du Ponta oraz analizę regresji. Materiał źródłowy stanowiły dane rachunkowości gospodarstw rolnych FADN. Analizę przyczynowo-skutkową oraz regresji przeprowadzono w UE ogółem oraz według wielkości ekonomiczne i typów rolniczych. Zbudowane modele regresji wykazały, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na rentowność kapitału własnego w rolnictwie jest generalnie niska sprawność operacyjna wyznaczona przez niską rentowność sprzedaży i wolne tempo obrotowości kapitału, która ponadto jest dodatkowo silnie pogłębiana przez niewystępowanie korzystnego efektu dźwigni finansowej.

Keywords: return on equity, Du Pont model, agriculture, farms, FADN, regression analysis

Keywords in polish: rentowność kapitału własnego, model DuPonta, rolnictwo, gospodarstwa rolne, FADN, analiza regresji

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_7.pdf
For citation:

MLA Gołaś, Zbigniew. "Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 75-91.
APA Zbigniew Gołaś (2009). Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 75-91
ISO 690 GOłAś, Zbigniew. Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 75-91.
Corresponding address:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
zbyszekg@up.poznan.pl