Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz

Factoring - financial instrument supporting the current activity of an enterprise

Faktoring - instrument finansowy wspierający bieżącą działalność przedsiębiorstwa

Abstract: Small and medium enterprises have a difficult access to classic financial sources. Therefore the factoring could be a financial instrument supporting effective management of the liabilities. Factoring improves the financial situation of a company, first of all financial liquidity. Moreover, factoring improves structure of financial statement and creates a possibility of risk transfer of debtor insolvency on factor.
Abstract in polish: Małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do klasycznych źródeł finansowania. Dlatego alternatywą może być dla nich faktoring – będący instrumentem finansowym umożliwiającym przedsiębiorstwu zwiększenie sprawności zarządzania należnościami, poprzez ich sprzedaż na rzecz instytucji faktoringowej.

Keywords: source of financing, factoring, working capital loan

Keywords in polish: faktoring, krótkoterminowe źródła finansowania, kredyt obrotowy

PDF in in polish Full text available in polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_2.pdf
For citation:

MLA Czerwińska-Kayzer, Dorota, and Anna Bieniasz. "Faktoring - instrument finansowy wspierający bieżącą działalność przedsiębiorstwa." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 15-25.
APA Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz (2009). Faktoring - instrument finansowy wspierający bieżącą działalność przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 15-25
ISO 690 CZERWIńSKA-KAYZER, Dorota, BIENIASZ, Anna. Faktoring - instrument finansowy wspierający bieżącą działalność przedsiębiorstwa. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 15-25.
Corresponding address:
dr Dorota Czerwińska-Kayzer, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
dorotacz@up.poznan.pl