Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (11) 2009

Eugenia Czernyszewicz

Changeability of consumer preferences concerning the methods of fruit production

Zmienność preferencji konsumentów w zakresie metod produkcji owoców

Abstract: The purpose of the paper was to establish and compare consumer preferences concerning the methods of fruit production (traditional or organic ones) in the years 2001, 2003 and 2006 and the relations between the preferences and the socio-economic and demographic features of the consumers. The analysis was conducted on the basis of the data from surveys carried out among the inhabitants of Lublin. Results of those surveys point out that certain features of the consumers such as the sex, incomes and the family type significantly differentiated preferences concerning the method of fruit production. Increased incomes were connected with greater acceptance of the organic method, and their decrease was related to greater frequency of indicating the conventional method. Interest in the method of production, while buying the fruit was significantly higher among men than among women. Declaring the willingness to pay more for organic fruit was also correlated with the consumers’ sex. Besides, in 2006 it was not too strongly related to the incomes of the respondents. In the years 2001 and 2006 changeability of preferences con-cerning the willingness to pay a higher price for organic fruit and no change in the interest in the technology of fruit production while purchasing the fruit were shown.
Abstract in polish: Celem pracy było określenie i porównanie preferencji konsumentów dotyczących metody produkcji owoców (konwencjonalnej lub ekologicznej) w latach 2001, 2003 i 2006 oraz związków pomiędzy preferencjami a cechami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi konsumentów. Analizę wykonano na podstawie danych z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Lublina. Wyniki badań wskazują na to, że niektóre cechy konsumentów, jak płeć, dochody i typ rodziny, istotnie różnicowały preferencje w zakresie wyboru technologii produkcji owoców. Wzrost dochodów wiązał się z większą akceptacją metody ekologicznej, a ich spadek z większą częstotliwością wskazań na metodę konwencjonalną. Zainteresowanie metodą produkcji podczas zakupu owoców było istotnie wyższe wśród mężczyzn niż kobiet. Deklaracja zapłaty wyższej ceny za owoce ekologiczne była także współzależna z płcią konsumentów, a ponadto w 2006 roku – niezbyt silnie związana z dochodami ankietowanych. W latach 2001 i 2006 wykazano zmienność preferencji w zakresie deklaracji zapłaty wyższej ceny za owoce ekologiczne, a niezmienność zainteresowania technologią produkcji owoców podczas zakupów.

Keywords: fruit, preferences, technology, organic farming

Keywords in polish: owoce, preferencje, technologia, produkcja ekologiczna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol11/issue1/art_1.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume11/issue1/art_1_pl.pdf
For citation:

MLA Czernyszewicz, Eugenia. "Changeability of consumer preferences concerning the methods of fruit production." J. Agribus. Rural Dev. 11.1 (2009): 5-14.
APA Eugenia Czernyszewicz (2009). Changeability of consumer preferences concerning the methods of fruit production. J. Agribus. Rural Dev. 11 (1), 5-14
ISO 690 CZERNYSZEWICZ, Eugenia. Changeability of consumer preferences concerning the methods of fruit production. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 11.1: 5-14.
Corresponding address:
dr inż. Eugenia Czernyszewicz, Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
Authors email:
eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl