Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (47) 2018 , DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00379

Andrzej Czyżewski, Dariusz Czakowski

SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE CORE MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS IN POLAND AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

Abstract:

This paper attempts to determine the similarity
between individual markets for agricultural products, considering
the evolution of basic balance sheet data (production,
domestic consumption, imports and exports) and real purchase
prices of agricultural products. The main markets for
agricultural products include those demonstrating the highest
production volumes of commodity such as cereals, potatoes,
sugar beets (sugar), rape, fruit, vegetables, pork, beef and
poultry, cow’s milk and eggs in the study period. Based on
the search for data sources, and considering the specifics of
empirical data collected, it was decided that the following
methods will be used to pursue the objectives of this study:
principal component analysis, cluster analysis based on the
Ward’s method and k-means. The research allowed to identify
three groups of Polish markets which followed a similar
development trend after Poland’s accession to the European
Union. The first group consisted of markets for cereals, rape,
poultry and fruits. The second cluster included markets for
cow’s milk, eggs and beef. The last one was composed of potato,
sugar beet, vegetable and pork markets.

Słowa kluczowe: European integration, markets for agricultural products

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom47/zeszyt1/art_2.pdf
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00379
Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Dariusz Czakowski. "SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE CORE MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS IN POLAND AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION." J. Agribus. Rural Dev. 47.1 (2018): 13-19.
APA Andrzej Czyżewski, Dariusz Czakowski (2018). SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE CORE MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS IN POLAND AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. J. Agribus. Rural Dev. 47 (1), 13-19
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, CZAKOWSKI, Dariusz. SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE CORE MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS IN POLAND AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. J. Agribus. Rural Dev., 2018, 47.1: 13-19.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Department of Macroeconomics and Agricultural Economics, Poznań University of Economics and Business, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
kmigz@ue.poznan.pl

Literatura

 • Błażejczyk-Majka, L., Kala, R. (2005). Metody analizy skupień
 • do charakterystyki użytków rolnych wybranych
 • państw Unii Europejskiej [Cluster analysis methods for
 • characterization agriculture area of selected members of
 • the European Union]. Roczn. Nauk. Stow. Ekon. Roln.
 • Agrob., VII(5), 5–10 [in Polish].
 • Cormack, R. (1971). A review of classification. J. Royal Stat.
 • Soc. Ser. A, 134(3), 321–367.
 • Czakowski, D. (2012). Dostosowania na rynku mięsa w Polsce
 • przed i po akcesji do Unii Europejskiej [Adjustment
 • for the meat market in Poland before and after accession
 • to the European Union]. Roczn. Ekon. KPSW, 5, 61–74
 • [in Polish].
 • Czakowski, D. (2013). Cereal Market before and after the Integration
 • of Poland into the European Union. Dynamics
 • of Supply and Demand Correlations. Management 17(1),
 • 405–419.
 • Czakowski, D. (2015). Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania
 • produkcji drobiu i jaj w Polsce z perspektywy
 • akcesji do Unii Europejskiej [Resources and effectiveness
 • conditions of poultry and egg production in Poland from the
 • perspective of accession to the European Union]. Roczn.
 • Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrob., 17(2), 20–25 [in Polish].
 • Czyżewski, A. (1976). Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej:
 • ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju
 • w okresie 1946–1970 [Wielkopolskie cities in People’s
 • Poland: economic and demographic foundations of development
 • in the period 1946–1970]. Warszawa-Poznań:
 • PWN [in Polish].
 • Czyżewski, A., Guth, M. (2016). Zróżnicowanie produkcji
 • mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem
 • Polski [Diversification of milk production in macroregions
 • of the European Union with the distinction of Poland].
 • Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].
 • Czyżewski, A., Czakowski, D. (2016). Selected economic
 • relationships on the fruit and vegetable market in Poland
 • (1994–2013. J. Agribus. Rural Dev., 4(42), 511–519.
 • Czyżewski, A., Czakowski, D. (2017). Changes in Agricultural
 • Markets in Poland following its Accession to the European
 • Union. Management, 21(2), 138–150.
 • Czyżewski, A., Strońska-Ziemann, J. (2014). Determinanty
 • rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego [Factors
 • determining the development of rural areas in pilski’s
 • sub-region]. Roczn. Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrobiz.,
 • 16(3), 74–79 [in Polish].
 • Fraley, C., Raftery, A. E. (1998). How many clusters? Which
 • clustering method? Answers via model-based cluster analysis.
 • Comp. J., 41(8), 578–588.
 • Grzelak, A. (2006). Wykorzystanie analizy skupień w badaniach
 • struktur agrobiznesu na przykładzie powiązań gospodarstw
 • rolnych z rynkiem [Using of cluster analysis
 • in researches of structures of agribusiness on example of
 • connections of farms with market]. Zesz. Nauk. AR Wroc.
 • Roln. LXXXVII (540), 179–185 [in Polish].
 • GUS (1994–2013). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej
 • Polskiej (dane za lata 1994–2013) [Statistical yearbook of
 • the Republic of Poland (data for the years 1994–2013)].
 • Warszawa: GUS [in Polish].
 • GUS (1995–2014). Skup i ceny produktów rolnych (dane za lata
 • 1994–2013) [Purchase and prices of agricultural products
 • (data for the years 1994–2013)]. Warszawa: GUS [in Polish].
 • Jolliffe, I. (2002). Principal component analysis. Second Edition.
 • Springer.
 • Kaiser, H. F. (1960). The Application of Electronic Computers
 • to Factor Analysis. Educ. Psych. Measur., XX(1),
 • 141–151.
 • Krzanowski, W. (2000). Principles of multivariate analysis.
 • Analysis: A user’s perspective. Oxford: University Press.
 • MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and
 • analysis of multivariate observations, Proc. of the fifth
 • Berkeley symp. on math. statist. and prob., 1(14), 281–297.
 • Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych:
 • metody SAHN [Cluster analysis in empirical research:
 • SAHN methods]. Warszawa: PWN [in Polish].
 • Mądry, W., Gozdowski, D., Roszkowska-Mądra, B., Hryniewski,
 • R. (2011). Typologia systemów produkcji rolniczej:
 • koncepcja, metodologia i zastosowanie [Typology of
 • farming systems: concept, methodology and use]. Fragm.
 • Agron., 28(3), 70–81.
 • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody
 • wielowymiarowej analizy porównawczej: teoria i zastosowania
 • [Statistical methods of multivariate comparative
 • analysis: theory and applications]. Warszawa: SGH [in
 • Polish].
 • Pietrzykowski, R., Kobus, P. (2006). Zastosowanie modyfikacji
 • metody k-średnich w analizie portfelowej [Application
 • of modify k-means method to portofolio analysis]. Ekon.
 • Org. Gosp. Żywn., 60, 301–308 [in Polish].
 • Pietrzykowski, R., Kobus, P. (2008). Wielowymiarowe metody
 • statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych
 • gospodarstw rolnych wybranych państw Unii
 • Europejskiej [Multivariate Statistical Methods in Analysis
 • of Production and Economic Results of Agricultural
 • Holdings in the EU Countries]. ZN SGGW w Warszawie.
 • Probl. Roln. Świat., 4(19), 371–378 [in Polish].
 • Poczta, W., Pawlak, K. (2008). Typologia wzorców konsumpcji
 • podstawowych artykułów żywnościowych w krajach
 • Unii Europejskiej [Typology of Food Consumption Patterns
 • in the European Union Countries]. Roczn. Nauk.
 • Stow. Ekon. Roln. Agrob., VII (8), 195–203 [in Polish].
 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem
 • STATISTICA PL na przykładach z medycyny.
 • Analizy wielowymiarowe, Tom 3 [Affordable statistic
 • course using STATISTICA PL Vol. 3]. Kraków: StatSoft
 • [in Polish].