Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (43) 2017

Styczeń - Marzec 2017
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2017 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2017 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00207
Katarzyna Andrzejczak
CONDITIONS FOR TECHNOLOGY TRANSFER IN THE AGRICULTURE OF CONGO REPUBLIC*
Uwarunkowania transferu technologii w rolnictwie Republiki Konga
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00279
Opeyemi Eyitayo Ayinde, David Arnold Bessler, Femi Emmanuel Oni
ANALYSIS OF SUPPLY RESPONSE AND PRICE RISK ON RICE PRODUCTION IN NIGERIA
Zmiany podaży i ryzyko cenowe w produkcji ryżu w Nigerii
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00286
Raphael Olanrewaju Babatunde, Mercy Funke Salami, Baba Abdullahi Muhammed
DETERMINANTS OF YIELD GAP IN RAINFED AND IRRIGATED RICE PRODUCTION SYSTEMS – EVIDENCE FROM HOUSEHOLD SURVEY IN KWARA STATE, NIGERIA
Uwarunkowania poziomu plonów ryżu w uprawach nawadnianych naturalnie i sztucznie – na podstawie badań przeprowadzonych w Stanie Kwara w Nigerii
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00282
Anna Bieniasz, Paweł Krysztofiak
CREDIT ACTIVITIES OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND
Działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00203
Izabela Cichocka, Iwona Oleniuch
THE AWARENESS OF THE EU FOOD LABELLING SYSTEM AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Znajomość wspólnotowych oznaczeń dla żywności wśród studentów
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00319
Jan Czeczelewski, Andrzej Tucki, Ewa Czeczelewska
THE USE OF CLUSTER ANALYSIS IN THE RESEARCH ON SHOPPING PREFERENCES REGARDING REGIONAL PRODUCTS FROM LUBELSKIE VOIVODESHIP
Wykorzystanie analizy skupień w badaniach preferencji zakupowych produktów regionalnych województwa lubelskiego
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00208
Adam Czudec, Dariusz Zając
NON-FARMING ENTREPRENEURSHIP IN THE FARM ACTIVITY DIVERSIFICATION PROCESS
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji działalności gospodarstw rolnych
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00259
Maria Grzybek, Marta Kawa
EXPECTATIONS OF PODKARPACIE RESIDENTS WITH REGARD TO OFFERS OF ORGANIC FOOD PRODUCTS OF REGIONAL ORIGIN
Oczekiwania mieszkańców podkarpacia w zakresie oferty ekologicznych produktów spożywczych pochodzenia regionalnego
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00270
Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND INNOVATIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY COMPANIES – SELECTED ISSUES
Rozwój gospodarczy kraju a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego – zagadnienia wybrane
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00258
Magdalena Kozera-Kowalska
THE FOOD SECURITY AND SAFETY IN THE CASE OF PORK PRODUCTION IN POLAND
Bezpieczeństwo żywnościowe i żywności w Polsce na przykładzie produkcji żywca wieprzowego
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00336
Ingrida Lukošiutė, Laura Petrauskaitė-Senkevič
EVALUATION OF LITHUANIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TO GENETICALLY MODIFIED FOOD
Ocena postaw konsumentów litewskich wobec żywności genetycznie modyfikowanej
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00280
Magdalena Mądra-Sawicka, Mirosław Wasilewski
THE SIGNIFICANCE OF FINANCING FARMS WITH PERSONAL EQUITY IN THE OPINION OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND
Znaczenie finansowania kapitałem własnym gospodarstw w opinii rolników indywidualnych w Polsce
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00267
Bartosz Mickiewicz, Sebastian Lisiak
POLISH ORGANIC FARMING ON THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION IN LIGHT OF NEW REGULATIONS
Polskie rolnictwo ekologiczne na tle Unii Europejskiej w świetle nowych regulacji prawnych
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00325
Anna Mijal
DETERMINANTS OF EDUCATIONAL ADVANCEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND
Uwarunkowania awansu edukacyjnego polskiej wsi
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00277
Isaac Busayo Oluwatayo, Matshidisho Annah Rachoene
EFFECT OF AGRICULTURAL COMMERCIALIZATION ON FOOD SECURITY AMONG SMALLHOLDER FARMERS IN POLOKWANE MUNICIPALITY, CAPRICORN DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA
Wpływ komercjalizacji rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe małych gospodarstw rolnych w gminie Polokwane z okręgu Capricorn w południowoafrykańskiej prowincji Limpopo
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00272
Evelyn Okpi Oraka, Ali Ocholi, Peter Iorhon Ater
SOCIAL IMPACT OF AGRO-ALLIED INDUSTRIES ON THE RURAL DWELLERS IN BENUE STATE, NIGERIA
Społeczne oddziaływanie branż powiązanych z rolnictwem na mieszkańców wsi w nigeryjskim Stanie Benue
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00326
Tolulope Olayemi Oyekale, Adedayo Oladipo Ayegbokiki, Temitayo Yemisi Adebayo
ANALYSIS OF RURAL HOUSEHOLDS’ FOOD SECURITY STATUS IN OGUN STATE, NIGERIA
Analiza bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw wiejskich w nigeryjskim Stanie Ogun
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00335
Jacek Pieczonka
COUNTRY LIFE QUALITY IN THE OPINION OF YOUNG PEOPLE IN RESPECT OF THEIR FIRST JOB LOCATION DECISION – SUBJECTIVE APPROACH
Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowaniu decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej – ujęcie subiektywne
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00177
Arkadiusz Piwowar, Mirosława Teleszko, Magdalena Rychlik
DRIED VEGETABLES SNACKS – REVIEW OF THE PROCESS TECHNOLOGIES AND CONSUMPTION PREFERENCES AMONG STUDENTS
Suszone przekąski warzywne – zarys technologii wytwarzania i poziom akceptacji wśród studentów
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00266
Marta Sylla, Julia Olszewska, Małgorzata Świąder
STATUS AND POSSIBILITIES OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE IN POLAND AS AN EXAMPLE OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN
Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa wspieranego przez społeczność w Polsce jako przykład krótkiego łańcucha dostaw żywności
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00262
Piotr Uciechowski
OBTAINING INCOME FROM THE PLANT BREEDER’S RIGHT IN POLAND
Uzyskiwanie dochodów z tytułu prawa do odmiany w Polsce
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00268
Tomasz Wojewodzic, Mariusz Dacko, Paweł Zadrożny
THE ACTIVITY OF MAŁOPOLSKA AND POGÓRZE FARMERS IN LEVERAGING FUNDS FOR IMPLEMENTING AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL PROGRAMS
Aktywność rolników Małopolski i Pogórza w pozyskiwaniu środków na realizację programów rolno-środowiskowych
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00275
Magdalena Zubrzycka, Janusz Wojdalski, Karol Tucki, Mariusz Zubrzycki
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL BIOGAS SECTOR IN POLAND
Uwarunkowania rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce
Zeszyt 1 (43) 2017, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00317
Agata Żak
INNOVATIONS IN PLANT PRODUCTION AS AN OPPORTUNITY FOR POLISH AGRICULTURE
Innowacje w produkcji roślinnej jako szansa dla polskiego rolnictwa

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).