Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (40) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2016 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.25
Piotr Adamczyk
CONVERGENCE OF REAL WAGES IN RURAL AREAS IN POLAND
Konwergencja wynagrodzeń realnych na obszarach wiejskich w Polsce
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.26
Rafał Balina, Mirosława Marzena Nowak, Sławomir Juszczyk
INDICATOR ANALYSIS IN THE PROCESS OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT FOR THE WHOLESALE FOODSTUFF SECTOR
Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania bezpieczeństwem finansowym w branży handlu hurtowego artykułami spożywczymi
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.27
Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer
FINANCIAL SECURITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN POLAND
Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.28
Jadwiga Bożek
DIFFERENTIATION OF DISTRICTS OF THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP WITH RESPECT TO CHOSEN SOCIAL PROBLEMS
Zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem wybranych problemów społecznych
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.29
Joanna Buks, Agnieszka Obiedzińska, Konrad Prandecki
ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES AND FOOD SECURITY
Środowiskowe efekty zewnętrzne a bezpieczeństwo żywnościowe
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.30
Justyna Górna
MANAGEMENT OF UNSAFE FOOD RECALL
Zarządzanie wycofaniem żywności niebezpiecznej z rynku
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.31
Lilianna Jabłońska, Stanisław Żuchowski, Dawid Olewnicki
GMOs IN THE POLISH FRUIT AND VEGETABLES CONSUMER AWARENESS
GMO w świadomości polskiego konsumenta owoców i warzyw
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.32
Anna Kapała, Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus
SELECTED QUALITY SIGNS OF FOOD PRODUCTS IN POLAND, LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS
Wybrane znaki jakości w Polsce, aspekty prawno-ekonomiczne
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.33
Grażyna Karmowska, Mirosława Marciniak
THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. CONVERGENCE OR DIVERGENCE?
Poziom i jakość życia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Konwergencja czy dywergencja?
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.34
Magdalena Kaźmierczak
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CSR CONCEPT
Środowiskowa odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw i jej znaczenie dla realizacji koncepcji csr
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.35
Małgorzata Kołodziejczak, Andżelika Andrzejewska
TYPOLOGY OF COUNTRIES OF THE WORLD ACCORDING TO THE STATE OF FOOD SITUATION
Typologia krajów świata ze względu na sytuację żywnościową ludności
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.36
Magdalena Konieczny, Ryszard Dziekan
DETERMINANTS OF CHOICE OF ECOLOGICAL FOOD ACCORDING TO CONSUMERS FROM THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP
Determinanty wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.37
Agnieszka Kubot, Wawrzyniec Czubak
THE PERSPECTIVE OF IMPLEMENTATION THE INCOME TAX IN AGRICULTURE IN THE ASSESSMENT OF FARMERS
Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.38
Karol Kukuła
WASTE MANAGEMENT IN POLAND (2012–2013) – SPATIAL ANALYSIS
Gospodarka odpadami w Polsce (2012–2013) – studium przestrzenne
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.39
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
SIGNIFICANCE OF PRODUCTION DIVERSIFICATION IN ENSURING FINANCIAL SECURITY OF FARMS IN POLAND
Znaczenie dywersyfikacji produkcji w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych w Polsce
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.40
Danuta Mierzwa, Dominik Mizerny
STRATEGIC FACTORS OF THE DEVELOPMENT AS DETERMINANTS OF COMPANY’S FINANCIAL SECURITY
Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/ JARD.2016.41
Tomasz Pajewski
THE EXTERNAL EFFECTS IN AGRICULTURE AND METHODS FOR REGULATING
Efekty zewnętrzne w rolnictwie oraz sposoby ich regulowania
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.42
Karolina Pawlak
FOOD SECURITY SITUATION OF SELECTED HIGHLY DEVELOPED COUNTRIES AGAINST DEVELOPING COUNTRIES
Sytuacja wyżywieniowa wybranych krajów wysokorozwiniętych na tle państw rozwijających się
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.43
Anna Rosa
THE IMPORTANCE OF BANK’S REPUTATION IN THE SELECTION OF BANKING PRODUCTS IN THE OPINION OF MIDDLE POMERANIAN FARMERS
Znaczenie reputacji banku przy wyborze produktów bankowych w opinii rolników Pomorza Środkowego
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.44
Arkadiusz Sadowski, Agnieszka Baer-Nawrocka
FOOD SELF-SUFFICIENCY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES – ENERGETIC APPROACH
Samowystarczalność żywnościowa krajów Unii Europejskiej – ujęcie energetyczne
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.45
Agnieszka Sapa
THE ROLE OF REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN ACHIEVING FOOD SECURITY
Regionalne porozumienia handlowe w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.46
Michał Soliwoda
THE CONCEPT OF “SAFETY NET” AND ITS APPLICATION IN AMERICAN AND CANADIAN AGRICULTURE
Koncepcja „safety net” i jej zastosowanie w rolnictwie USA i Kanady
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.47
Jacek Strojny
IMPACT OF AGRI-FOOD EXPORTS ON THE EU COUNTRIES’ AGRICULTURAL PRODUCTION
Wpływ eksportu rolno-żywnościowego na produkcję rolną krajów UE
Zeszyt 2 (40) 2016, DOI: 10.17306/JARD.2016.48
Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski
FOOD QUALITY AND SAFETY ASSURANCE IN TERMS OF LOSS AND WASTE LIMITATION
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w kontekście ograniczenia strat i marnotrawstwa

Znaleziono 24 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).