Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska

Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej

AGRICULTURE IN THE LIGHT OF EUROPEAN UNION POLICY

Abstract:

The Common Agricultural Policy (CAP) plays a special role in the European integration process and the implementation of a number of Community objectives beyond the traditional concept of functions of agriculture related to food production. Therefore, changes in progress, evolution and adaptation processes taking place in the framework of the CAP are characterised by high frequency and dynamics. They show how diverse and difficult conceptually and organisationally CAP system is. It fulfills the role in the evolution of economic and organisational solutions, economic development, the possibility of non-agricultural labour market, as well as the experience and changes in agriculture. The purpose of this article is a presentation of the Common Agricultural Policy of the European Union in Polish agriculture.

Streszczenie w języku polskim:

Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej odgrywa szczególną rolę w procesie integracji europejskiej oraz w realizacji wielu celów wspólnotowych wykraczających poza tradycyjnie pojmowane funkcje rolnictwa związane z produkcją żywności. Dlatego dokonujące się zmiany, ewolucja i procesy przystosowawcze zachodzące w ramach WPR charakteryzują się dużą częstotliwością i dynamiką. Wskazują one, jak zróżnicowany i trudny koncepcyjnie i organizacyjnie jest system WPR, jaką rolę spełniają w tej ewolucji rozwiązania ekonomiczne i organizacyjne, rozwój gospodarczy, możliwości pozarolniczego rynku pracy, a także doświadczenia i zmiany w rolnictwie. W artykule zaprezentowano istotę finansowania założeń Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: Common Agricultural Policy, Structural Funds, changes

Słowa kluczowe w języku polskim: Wspólna Polityka Rolna, fundusze strukturalne, zmiany

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom32/zeszyt2/art_19_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Weiss, Elżbieta, and Agnieszka Bitkowska. "Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 203-212.
APA Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska (2014). Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 203-212
ISO 690 WEISS, Elżbieta, BITKOWSKA, Agnieszka. Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 203-212.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Elżbieta Weiss, Katedra Zarządzania, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
elzen@gazeta.pl