Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Laura Płatkowska-Prokopczyk

Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego

SOCIAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF WOMEN IN RURAL AREAS – TRENDS

Abstract:

The aim of the study was to determine what had changed in recent years in the field of social and economic activity of rural women, and to determine whether the manifestations of adaptation to changing circumstances are visible. In connection with disabilities in the labour market in rural areas and at the same time increase of the educational aspirations of women, a high risk of losing the potential of rural women emerges. Lack of solution to these problems may lead to weakening of the human potential in rural, both by deepening the isolation of rural areas compared to urban space and outflow of the most active inhabitants seeking opportunities for personal and professional development.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania było ustalenie zmian aktywności społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w województwie opolskim w latach 2002-2012, a także widocznych przejawów adaptacji tej grupy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych. W związku z dysfunkcjami rynku pracy na obszarach wiejskich i jednoczesnym wzrostem aspiracji edukacyjnych kobiet powstaje duże ryzyko utraty potencjału tkwiącego w kobietach wiejskich. Brak rozwiązania tych problemów może doprowadzić do osłabienia potencjału ludzkiego na wsi, zarówno przez pogłębienie izolacji obszarów wiejskich względem miast, jak i odpływ osób najbardziej aktywnych w poszukiwaniu szans rozwoju osobistego i zawodowego.

Słowa kluczowe: social and professional activity of rural women, the labour market, demographic changes, changes in the level of education, manifestations of entrepreneurship

Słowa kluczowe w języku polskim: aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich, rynek pracy, zmiany demograficzne, zmiany w poziomie wykształcenia, przejawy przedsiębiorczości

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom32/zeszyt2/art_12_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Płatkowska-Prokopczyk, Laura. "Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 123-132.
APA Laura Płatkowska-Prokopczyk (2014). Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 123-132
ISO 690 PłATKOWSKA-PROKOPCZYK, Laura. Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 123-132.
Adres do korespondencji:
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
laurapp@o2.pl