Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Anna Bruska

Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu

WASTE OF LOCAL RESOURCES IN RURAL AREAS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT – AN ATTEMPT OF THE PROBLEM IDENTIFICATION

Abstract:

The purpose of this article was to explore the real problem of wasting local resources, which is in opposition to the principles of sustainable development, understood as avoiding waste of any resources. The article highlights the key manifestations of this problem and its implication for rural development. Some actions realised in the world are also mentioned – their implementation contributes to the prevention of this phenomenon.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule wskazano przejawy i konsekwencje problemu marnowania zasobów lokalnych, stojącego w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako unikanie marnotrawstwa wszelkich zasobów. W artykule wskazano główne implikacje tego problemu dla rozwoju obszarów wiejskich oraz zasygnalizowano podejmowane na świecie działania, których realizacja przyczynia się do przeciwdziałania temu zjawisku. 

Słowa kluczowe: local resources, sustainable development

Słowa kluczowe w języku polskim: zasoby lokalne, zrównoważony rozwój

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom32/zeszyt2/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bruska, Anna. "Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 27-33.
APA Anna Bruska (2014). Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 27-33
ISO 690 BRUSKA, Anna. Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 27-33.
Adres do korespondencji:
dr Anna Bruska, Katedra Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
abruska@uni.opole.pl