Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin

DYNAMICS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES RELATING TO OTHER TYPES OF COMMUNES IN THE MASOVIAN VOIVODESHIP

Abstract:

The study regards the development of the Masovian Voivodeship which is the best developed voivodeship in Poland and simultaneously is diversified inwardly. The level of socio-economic development of all Masovian communes was defined on the basis of a synthetic index of development (zi) for 2004 and 2010. Changes which appeared in the level of development of rural communes and other types of communes were analysed. The Local Data Bank (BDL) of the Central Statistical Office (GUS) served as the source of data used in the study. Urban communes have the highest level of development, but their dynamics of the development are relatively low in the analysed period. Every third rural commune belongs to the group of communes having the lowest level of development. Rural communes are prevailing among the communes which the lowest level of developmental changes. Simultaneously they are characterised by minimum values of the zi indicator.

Streszczenie w języku polskim:

Opracowanie dotyczy rozwoju województwa mazowieckiego, które jest najlepiej rozwiniętym województwem w Polsce i jednocześnie bardzo zróżnicowanym wewnętrznie. Na podstawie syntetycznego wskaźnika rozwoju zi określono poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego wszystkich gmin województwa mazowieckiego w 2004 i 2010 roku. Analizie poddano zmiany, jakie wystąpiły na poziomie rozwoju gmin wiejskich oraz pozostałych typów gmin. Źródłem danych statystycznych był Bank Danych Lokalnych GUS. W województwie mazowieckim występuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne w zakresie dynamiki zmian poziomu rozwoju w przekroju gmin oraz są widoczne różnice między poszczególnymi rodzajami gmin. Najwyższy poziom rozwoju mają gminy miejskie, ale ich dynamika rozwoju jest stosunkowo niska. Co trzecia gmina wiejska należy do gmin o najniższym poziomie rozwoju w analizowanych latach. Wśród gmin o zdecydowanie najmniejszych zmianach w poziomie rozwoju przeważają gminy wiejskie, które jednocześnie są gminami o najniższym poziomie rozwoju.

Słowa kluczowe: differences in development, developmental level of communes, rural communes

Słowa kluczowe w języku polskim: zróżnicowanie rozwoju, poziom rozwoju gmin, gminy wiejskie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom32/zeszyt2/art_20_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wojewódzka-Wiewiórska, Agnieszka. "Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 213-223.
APA Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska (2014). Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 213-223
ISO 690 WOJEWóDZKA-WIEWIóRSKA, Agnieszka. Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 213-223.
Adres do korespondencji:
dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
agnieszka_wojewodzka@sggw.pl