Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Ewelina Szuba, Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej

IMPORTANCE OF AGRI-FOOD SECTOR IN THE ECONOMIES OF CENTRAL-EAST EUROPEAN COUNTRIES

Abstract:

This article attempts to present the importance of agri-food sector in the economies of Central-East European countries in consideration of their macroeconomic situation. The analysis was carried out on the data base from EU statistics, published by Eurostat (including the balance of inputs and outputs). The study shows that the position of agri-food sector in the national economy is dependent on the level of development of the state. In countries with better macroeconomic situation of the importance of agri-food sector in the entire economy is smaller, and the results are affected by the food industry. In countries with poor macroeconomic situation agri-food sector has a large share of the economy, despite the underperformance of production. Agriculture has the strongest impact on the situation.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule podjęto próbę przedstawiania znaczenia sektora rolno-żywnościo­wego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej na tle sytuacji makroekonomicznej tych państw. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące z powszechnej statystyki UE publikowanej przez Eurostat, w tym z bilansów przepływów międzygałęziowych. Z badań wynika, że pozycja sektora rolno-żywnościowego w gospodarce narodowej jest uzależniona od stopnia rozwoju państwa. W krajach o lepszej sytuacji makroekonomicznej znaczenie sektora rolno-żywnościowego w całej gospodarce jest mniejsze, a na wyniki uzyskiwane przez sektor w dużym stopniu wpływa przemysł spożywczy. W państwach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego sektor rolno-żywnościowy ma duży udział w gospodarce. Główny wpływ na taką sytuację ma rolnictwo.

Słowa kluczowe: countries of Central-East European, agri-food sector, production results and profitable

Słowa kluczowe w języku polskim: państwa Europy Środkowo-Wschodniej, sektor rolno-żywnościowy, wyniki produkcyjne i dochodowe

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom32/zeszyt2/art_18_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szuba, Ewelina, and Aldona Mrówczyńska-Kamińska. "Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej." J. Agribus. Rural Dev. 32.2 (2014): 189-202.
APA Ewelina Szuba, Aldona Mrówczyńska-Kamińska (2014). Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej. J. Agribus. Rural Dev. 32 (2), 189-202
ISO 690 SZUBA, Ewelina, MRóWCZYńSKA-KAMIńSKA, Aldona. Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 32.2: 189-202.
Adres do korespondencji:
mgr Ewelina Szuba, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
szuba@up.poznan.pl