Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (22) 2011

Październik - Grudzień 2011
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2011 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2011 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2011

Spis treści:

Zeszyt 4 (22) 2011
Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś
Classification of European Union countries according to a household debt level and structure
Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych
Zeszyt 4 (22) 2011
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
The efficiency of working capital management and its impact on the profitability of small, medium and large enterprises of the food industry in Poland
Sprawność zarządzania kapitałem obrotowym i jej wpływ na rentowność małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Zeszyt 4 (22) 2011
Aleksandra Chlebicka
Factors affecting success of agricultural producers groups
Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych
Zeszyt 4 (22) 2011
Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz
Classification of agricultural assets on the international accounting standard 41 Agriculture
Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo
Zeszyt 4 (22) 2011
Małgorzata Dolata, Jarosław Lira
The basic elements of economic infrastructure of rural areas in counties of the wielkopolskie voivodship
Wyposażenie obszarów wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego w podstawowe elementy infrastruktury gospodarczej
Zeszyt 4 (22) 2011
Zbigniew Gołaś
Factors affecting labour productivity in the SME sector of the European Union
Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej
Zeszyt 4 (22) 2011
Maria Grzybek
Conditions, quality and standard of living of students from podkarpackie voivodeship
Warunki, jakość i standard życia studentów z województwa podkarpackiego
Zeszyt 4 (22) 2011
Ryszard Kata
Using of the banking services by individual farmers in Poland
Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce
Zeszyt 4 (22) 2011
Roman Kisiel, Renata Marks-Bielska, Anna Kowalska
Direct subsidies and changes in farms on the example of selected districts of Warmińsko-Mazurskie voivodship
Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego
Zeszyt 4 (22) 2011
Grzegorz Koc, Stanisław Szarek
Efficiency of the application of an increasing hydrogel dose in bispore mushrooms cultivation. Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach
Efektywność zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach
Zeszyt 4 (22) 2011
Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
The standard of living of the population and its diversity in the European Union
Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej
Zeszyt 4 (22) 2011
Arkadiusz Piwowar
Prices and the assortment offer of the mineral fertilizers in the farmers’ opinion
Ceny i oferta asortymentowa nawozów mineralnych w opinii producentów rolnych
Zeszyt 4 (22) 2011
Adrian Sadłowski
Direct payments as an instrument of the environmental policy
Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska

Znaleziono 13 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).