Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Lipiec - Wrzesień 2010
Cover (Inner front) Zeszyt (3) 2010 - Okładka
Contents Zeszyt (3) 2010 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 3 (17) 2010
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka
Structure and efficiency of liquidity strategy in manufacturing enterprises
Struktura i efektywność strategii płynności finansowej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego
Zeszyt 3 (17) 2010
Zbigniew Gołaś, Mikołaj Parzonka
Trade microenterprises in EU economy
Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w gospodarce Unii Europejskiej
Zeszyt 3 (17) 2010
Maria Grzybek, Marta Kawa
Type and characteristics of the regional products from West Yorkshire UK
Rodzaj i cechy produktów regionalnych, pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii
Zeszyt 3 (17) 2010
Sławomir Kalinowski
Social exclusion in the rural areas – chosen non-monetary indicators in the region of Wielkopolska
Wykluczenie społeczne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego – wybrane wskaźniki
Zeszyt 3 (17) 2010
Sylwia Kierczyńska
Preferences of cut flowers consumers
Preferencje osób kupujących kwiaty cięte
Zeszyt 3 (17) 2010
Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
The share of cooperative banks in crediting of residential real estates
Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu nieruchomości mieszkaniowych
Zeszyt 3 (17) 2010
Artur Kraszkiewicz
Economic and energy value of black locust
Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej
Zeszyt 3 (17) 2010
Aleksandra Łuczak, Sylwia Korsak
Programming of development of commune with utilization of analytic hierarchic process
Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego
Zeszyt 3 (17) 2010
Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska
Functioning of the direct subsidies system in Poland and other European Union countries
Funkcjonowanie systemu dopłat bezpośrednich w Polsce i w innych krajach UE
Zeszyt 3 (17) 2010
Anna Wielicka-Regulska
Framing of decision problem in short and long term and probability perception
Strukturyzacja problemu decyzyjnego w długiej i krótkiej perspektywie czasowej a percepcja prawdopodobieństwa
Zeszyt 3 (17) 2010
Małgorzata Żolik
Implementation of scheme II a LEADER type measure in Wielkopolska
Wdrażanie schematu II pilotażowego programu LEADER+ w Wielkopolsce

Znaleziono 11 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).