Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Kwiecień - Czerwiec 2009
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2009 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2009 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (12) 2009
Hanna Adamska
Evaluation of sustainable development of rural areas of the średzki district
Ocena zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powiatu średzkiego
Zeszyt 2 (12) 2009
Katarzyna Banaś
Profitability of poultry production on the sample of farms in South Poland
Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej
Zeszyt 2 (12) 2009
Tomasz Berbeka
Profitability of cereals production in selected farms in the Lower Silesia area
Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku
Zeszyt 2 (12) 2009
Anna Bisaga
The influence of the principle of cross compliance on formation of new agricultural economics on the basis of research in the Opole region
Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim
Zeszyt 2 (12) 2009
Justyna Franc-Dąbrowska
Scale of activities and profit division in the agricultural companies
Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych
Zeszyt 2 (12) 2009
Agnieszka Ginter, Marek Niewęgłowski
Influence of completed payment on production profitability of starch potatoes
Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych
Zeszyt 2 (12) 2009
Maria Golinowska
Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century
Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku
Zeszyt 2 (12) 2009
Adam Harasim, Mariusz Matyka
Long-term perspective changes in winter wheat crop production technology
Zmiany technologii produkcji pszenicy ozimej w ujęciu długookresowym
Zeszyt 2 (12) 2009
Anna Jaczewska-Kalicka
Economical effectiveness of fungal diseases control of winter wheat in 2000-2008
Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2008
Zeszyt 2 (12) 2009
Janusz Jankowiak, Ewa Miedziejko
Emergy assessment method for wheat cultivar efficiency and environmental sustainability
Energetyczna metoda oceny efektywności i zrównoważenia środowiskowego uprawy pszenicy
Zeszyt 2 (12) 2009
Jerzy Kopiński
The changes of intensity of organisation of agriculture production in Poland
Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce
Zeszyt 2 (12) 2009
Stanisław Krasowicz
The role of economic evaluation in agricultural research
Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych
Zeszyt 2 (12) 2009
Barbara Kutkowska
Support of agricultural incomes by direct payments in farms located in the Lower Silesia area
Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska
Zeszyt 2 (12) 2009
Edmund Lorencowicz
Intensity of production organisation versus level of mechanization in selected farms in the Lublin region
Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny
Zeszyt 2 (12) 2009
Agata Marcysiak, Adam Marcysiak
The assessment of labour surplus in agricultural farms
Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych
Zeszyt 2 (12) 2009
Antoni Mickiewicz, Bogdan Wawrzyniak
The analysis of chosen actions in the frame of the Program of Rural Areas Development 2007-2013
Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013
Zeszyt 2 (12) 2009
Danuta Mierzwa, Jolanta Stępień
The state and use of limited milk amounts in the Lower Silesia area - prospects
Stan i wykorzystanie kwot mlecznych na Dolnym Śląsku – perspektywy w tym zakresie
Zeszyt 2 (12) 2009
Grażyna Niewęgłowska
Chances and restrictions for farms situated on areas with environmental restrictions - data from Polish FADN
Szanse i ograniczenia gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych na podstawie danych Polskiego FADN
Zeszyt 2 (12) 2009
Małgorzata Polna
Intensity of agricultural production organisation in Poland in the years 1996-2002
Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002
Zeszyt 2 (12) 2009
Arkadiusz Sadowski
Farms in the concept of sustainable development policy on rural areas
Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Zeszyt 2 (12) 2009
Józef Sawa
Level of the farm intensity organisation as the index of environmental sustainable agricultural production
Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej
Zeszyt 2 (12) 2009
Agnieszka Skowronek-Grądziel
Level of environment protection in the Lower Silesia region - comparative analysis
Poziom ochrony środowiska w województwie dolnośląskim - analiza porównawcza
Zeszyt 2 (12) 2009
Jan Spiak
Evaluation of realisation of management efficiency on the basis of an agricultural enterprise
Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego
Zeszyt 2 (12) 2009
Marek Stachowiak
Production costs of greenhouse tomatoes and cucumbers in years 2004-2007
Koszty produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych w latach 2004-2007
Zeszyt 2 (12) 2009
Stanisław Szarek
Hormesis and effectivity of plant production
Efekt hormetyczny a efektywność produkcji roślinnej
Zeszyt 2 (12) 2009
Iwona Szczepaniak
Evaluation of the competitiveness of food sector in Poland against the background of the new member states of the European Union
Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE
Zeszyt 2 (12) 2009
Tomasz Szuk
Mechanization influence on organisation intensity of selected farms on the Lower Silesia area
Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska
Zeszyt 2 (12) 2009
Anna Szumiec
Relationship between purchase prices of live cattle and retail prices of beef products and cuts in Poland and some EU countries during 2004-2007
Zależność cen skupu żywca wołowego i cen detalicznych produktów i wyrębów wołowych w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2004-2007
Zeszyt 2 (12) 2009
Elżbieta Szymańska
The DEA method application for examining the effectiveness of pigs households
Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych
Zeszyt 2 (12) 2009
Stanisław Urban
Changes in utilization of agricultural land in Poland
Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce
Zeszyt 2 (12) 2009
Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Śliwczyński
The concept of computer software designed to identify and analyse logistics costs in agricultural enterprises
Koncepcja oprogramowania komputerowego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych
Zeszyt 2 (12) 2009
Arkadiusz Zalewski
Situation on the market of mineral fertilizers in 2008
Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku
Zeszyt 2 (12) 2009
Sławomir Zawisza, Magdalena Kodranc
Trends on market of fruit preserves on the example of Bydgoszcz
Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy
Zeszyt 2 (12) 2009
Marek Zieliński
Optimisation of investment decision in cereal farm
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie zbożowym
Zeszyt 2 (12) 2009
Wojciech Ziętara
Cost calculation in agricultural enterprises in theory and practice
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce
Zeszyt 2 (12) 2009
Franciszek Kapusta
Profesor Bohdan Kopeć prekursorem zrównoważonego gospodarstwa i rolnictwa
Zeszyt 2 (12) 2009
Teodor Nietupski
Profesor dr hab. Bohdan Kopeć (1910-1987) - uczony i nauczyciel

Znaleziono 37 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).