Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Roma Ryś-Jurek

Using the logit analysis to estimate the output’s profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data)

Zastosowanie analizy logitowej do oceny dochodowości produkcji typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej w Unii Europejskiej (na podstawie danych FADN)

Abstract: In this article an attempt was made to use logit analysis to measure and evaluate the output’s profitability of particular production types according to the economic size. Research was based on FADN database that included information about 615 production types according to the economic size from the European Union in the years 2004-2005.
Abstract in polish: W pracy podjęto próbę zastosowania analizy logitowej do pomiaru i oceny dochodowości produkcji poszczególnych typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Badania zostały oparte na danych źródłowych pochodzących z bazy FADN, obejmującej 615 typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej z krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2005. Prezentowany model logitowy może być zastosowany jako narzędzie diagnozowania oceny dochodowości produkcji poszczególnych typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej. Charakteryzuje go wysoka statystyczna istotność wyników klasyfikacji. Model ten pozwala również sporządzić rankingi typów produkcyjnych według wielkości ekonomicznej zgodnie z prawdopodobieństwem uznania za typ o wyższej dochodowości produkcji.

Keywords: logit analysis, output’s profitability, production type, economic size

Keywords in polish: analiza logitowa, dochodowość produkcji, typ produkcyjny, wielkość ekonomiczna

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol9/issue3/art_13.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume9/issue3/art_13_pl.pdf
For citation:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "Using the logit analysis to estimate the output’s profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data)." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 131-145.
APA Roma Ryś-Jurek (2008). Using the logit analysis to estimate the output’s profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data). J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 131-145
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. Using the logit analysis to estimate the output’s profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data). J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 131-145.
Corresponding address:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
rys-jurek@up.poznan.pl