Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (9) 2008

Elżbieta Mikołajczak

Wood waste value as a function of energy production profitability criteria

Wartość odpadów drzewnych jako funkcja kryterium opłacalności przerobu na energię

Abstract: In the ever changing situation on the energy media market recently the growth in the interest in converting cheaper forms of wood has been noted. The sawmills being in possession of a certain amount of wood waste aim at its most efficient usage. The proposed formula facilitates the valuation of various kinds of wood assigned for burning. On the basis of the formula in question the choice of the structure of wood usage can be made both within a bigger plant as well as in economic macro scale.
Abstract in polish: W zmieniających się relacjach na rynku nośników energii w ostatnim okresie zwiększyło się zainteresowanie przerobem tańszych sortymentów drewna oraz odpadów drzewnych na energię w procesie spalania. Zakłady pierwiastkowego przerobu drewna, dysponując określoną pulą odpadów drzewnych, dążą do jak najbardziej efektywnego ich zagospodarowania. Proponowany wzór umożliwia wycenę różnych rodzajów drewna odpadowego kierowanego do spalania. Na podstawie opracowanej metody można dokonać wyboru struktury wykorzystania drewna na cele energetyczne, zarówno w obrę-bie większego podmiotu przerabiającego drewno, jak i w makroskali gospodarczej.

Keywords: wood waste, converted into energy, wood waste value

Keywords in polish: odpady drzewne, przerób na energię, wartość odpadów drzewnych

PDF in in english Full text available in english in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/vol9/issue3/art_11.pdf
PDF in polish Full text availablein polish in Adobe Acrobat format:
www.jard.edu.pl/volume9/issue3/art_11_pl.pdf
For citation:

MLA Mikołajczak, Elżbieta. "Wood waste value as a function of energy production profitability criteria." J. Agribus. Rural Dev. 9.3 (2008): 111-118.
APA Elżbieta Mikołajczak (2008). Wood waste value as a function of energy production profitability criteria. J. Agribus. Rural Dev. 9 (3), 111-118
ISO 690 MIKOłAJCZAK, Elżbieta. Wood waste value as a function of energy production profitability criteria. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 9.3: 111-118.
Corresponding address:
dr inż. Elżbieta Mikołajczak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań, Poland
Authors email:
emikolaj@up.poznan.pl